Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 81 / 31.03.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 81

ОТНОСНО: Актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.52 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Утвърждава състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане на територията на Община Лясковец, както следва:

Председател: Снежина Райкова - Стоянова - Председател на постоянната комисия „Здравеопазване, социални дейности, младежта, спорта и туризма” към Общински съвет - Лясковец;

Членове:
1. Марияна Събева Бъчварова - Председател на постоянната комисия „Образование, култура, православна църква, вероизповедания, етика, спазване на правилника, контрол на решенията” към Общински съвет - Лясковец;
2. Ивелина Цветанова Цвяткова - Управител на Общински комплекс за социални услуги - гр. Лясковец;
3. Ваня Табакова - Управител на Домашен социален патронаж - гр.Лясковец;
4. Мария Вълчева - Младши инспектор „Местни такси и данъци” в общинска администрация на Община Лясковец;
5. Кремена Христова Дряновска - Представител на Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Горна Оряховица;
6. Даниела Пенкова Атанасова - Представител на Дирекция „Бюро по труда” - гр. Горна Оряховица;
7. Стефан Кочемидов - Представител на „Общинската организация на хората с увреждания”;
8. Кметове на кметствата на територията на общината: Кметство Джулюница, Кметство Добри дял, Кметство Козаревец, Кметство Драгижево и Кметство Мерданя, които ще участват на ротационен принцип в работата на Обществения съвет, като останалите четирима представители на кметствата ще участват в заседанията на обществения съвет със съвещателни функции.

ІІ. Заседанията на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане ще се свикват веднъж на два месеца от председателя на Обществения съвет, като за работата му ще се съставя протокол.

ІІІ. При установяване на пропуски и при сигнали за нарушения при осъществяване на дейностите по социалното подпомагане, Общественият съвет уведомява писмено Председателя на Общински съвет - Лясковец и Инспектората към Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/