Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 118 / 23.06.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 13 от заседание
на ОбС, проведено на 23.06.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 118

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост и писмо с изх. № 574/2016 г. от 26.04.2016 г. на Районна прокуратура - Горна Оряховица.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Изменя и допълва Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, както следва:

§ 1. Чл. 48 се отменя и се създава нов със следното съдържание:
„Чл. 48. (1). Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс.“
(2). Когато правоимащите лица по ал. 1 са повече от едно придобиват съответните идеални части от правото на собственост върху земята, върху която е построена сградата, съответстваща на притежаваната идеална част от правото на строеж.
(3). Правоимащите лица по ал. 1 и ал. 2 могат да придобият общинската земя, в случай че за нея е отреден урегулиран поземлен имот или поземлен имот.
(4). Правоимащите по ал. 1 и ал. 2 могат да подават заявление за придобиване правото на собственост върху общинската земя до кмета на общината. В случаите по ал. 2 заявлението се подава от всички правоимащи лица. Към заявлението се прилагат следните документи:
1. документ за собственост на сградата или удостоверение от общинската администрация, че сградата е завършена в груб строеж;
2. удостоверение за наследници, ако е необходимо;
3. договор за учредено право на строеж или удостоверение за признато право на строеж в случаите по § 6 от Преходните правила на Закона за собствеността;
4. скица на имота от одобрена кадастрална карта, а в случаите, когато няма одобрена кадастрална карта за населеното място – скица от действащия подробен устройствен план за имоти в урбанизирани територии или скица от действаща Карта на възстановената собственост за имоти, извън границите на урбанизираните територии.
5. решение на компетентния орган на юридическо лице за придобиване на имота.
(5). Въз основа на представените документи кметът на общината възлага изготвянето на оценка от независим оценител, регистриран съгласно Закона за независимите оценители. Оценката не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на земята.
(6). Продажбата се извършва от кмета на общината, който издава заповед, с която определя купувача, цената и другите плащания. В седемдневен срок от влизане в сила на заповедта лицето заплаща дължимите суми. След представяне на документа за извършени плащания се сключва договор за продажба на земята
(7). В случай, че от поземления имот, върху който е изградена сградата, може да се обособи втори самостоятелен урегулиран поземлен имот, преди извършване на продажбата по ал. 1 се извършва изменение на регулационния план.
(8). Когато с влязъл в сила подробен устройствен план към момента на подаване на молбата, се предвижда ново застрояване върху имота или надстрояване, или пристрояване на съществуващата сграда, в цената на земята се включва и пазарната стойност на правото на строеж върху разликата между реализираното застрояване и предвиденото по подробен устройствен план и становище за реализираното и предвиденото застрояване.
(9). В случаите, когато липсва застроителен план, в цената на земята се включва и пазарната стойност на правото на строеж върху разликата между реализираното застрояване и максималното възможно застрояване съгласно застроителните правила и норми за устройство на територията. Главният архитект на общината осигурява служебно становище за реализираното и максимално допустимото застрояване.“

§ 2. Чл. 50 се изменя и допълва по следния начин:
1. Отменя се ал. 1 и се създава нова със следното съдържание:
„Чл. 50. (1). Разпореждането с движими вещи – частна общинска собственост, се извършва след решение на Общинския съвет от Кмета на Общината чрез публичен търг.”
2. Отменя се ал. 2 и се създава нова със следното съдържание:
„(2). Разпореждането с движими вещи – общинска собственост, чиято единична стойност е над стойностния праг на същественост, определен със заповед на кмета на общината, въз основа на Счетоводен стандарт 16, т. 12, буква „а“ от Националните стандарти за финансови отчета за малки и средни предприятия и които не са необходими за дейността на общината, се извършва след решение на Общински съвет от Кмета на Общината чрез публичен търг по цени определени от независим оценител, съгласно Закона за независимите оценители.“
3. Създава се нова ал. 3, със следното съдържание:
„(3). Разпореждането с движими вещи – общинска собственост, чиято единична стойност е под стойностния праг на същественост, определен със заповед на кмета на общината, въз основа на Счетоводен стандарт 16, т. 12, буква „а“ от Националните стандарти за финансови отчета за малки и средни предприятия и които не са необходими за дейността на общината, се извършва от Кмета на Общината чрез публичен търг по цени определени от независим оценител, съгласно Закона за независимите оценители.“

§ 3. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
1. ал. 1 се отменя.
2. ал. 2 се изменя и допълва по следния начин:
„(2). Търгът по чл. 50 се провежда съгласно разпоредбите на глава ІV, раздел ІІ.”

§ 4. Създава се § 5 със следното съдържание:
„§ 5. Настоящото изменение и допълнение влиза в сила от 01.07.2016 г.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/