Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 125 / 23.06.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 13 от заседание
на ОбС, проведено на 23.06.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 125

ОТНОСНО: План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2016 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2016 година, както следва:

МЕСЕЦ ЮЛИ
1. Информация за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за първото полугодие на 2016 година.
2. Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за второто тримесечие на 2016 година.
3. Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2016 година.
4. Оставане в списъка за средищните училища на СОУ „М. Райкович” гр. Лясковец и ОУ „П.Р. Славейков” с. Джулюница.
5. Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец за периода ноември 2015 година - юни 2016 година.
6. Приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост за 2017 година.
7. Управление и разпореждане с общинско имущество

МЕСЕЦ АВГУСТ
1. Утвърждаване структурата на училищната мрежа на територията на община Лясковец за учебната 2016/2017 година.
2. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
1. Приемане на актуализирана бюджетна прогноза 2017 г. - 2019 година.
2. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ
1.Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за третото тримесечие на 2016 г.
2.Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2016 г.
3.Управление и разпореждане с общинско имущество.
4.Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2016/2017 година в Община Лясковец.
5.Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинска пътна мрежа през 2017 година.

МЕСЕЦ НОЕМВРИ
1.Управление и разпореждане с общинско имущество.
2.Програма за дейността на читалищата в община Лясковец за 2017 г.

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
1.Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2017 година.
2.Актуализация на бюджета на Община Лясковец за 2016 година.
3.Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.
4.Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.
5.Управление и разпореждане с общинско имущество.
6.Информация за есенните селскостопански дейности – получена продукция и сеитба.
7.Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари 2017 година до края на месец март 2017 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
8.Отчет за изпълнение на Плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) и Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2016 година.
9.План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2017 година.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/