Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 92 / 28.04.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 92

ОТНОСНО: Предложение, във връзка с дейността на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Възлага на управителя на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД в двумесечен срок, да представи анализ и конкретни действия за подобряване условията за пациенти в сградата на Медицинския център и за привличане на специалисти.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/