Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 202 / 29.12.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 24 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 202

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.3, ал.1 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 и т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа „за”, 8 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя и допълва Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец, по следния начин:

§ 1. В чл. 15 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец, изразът „в размер на 2,4 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот” се заменя с израза „в размер на 3 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот”, като текстът придобива следната редакция:
„Чл.15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 3 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.*”
* При необходимост и по преценка общинският съвет може да определя размера на данъка по групи населени места

§ 2. В чл.35, ал.2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец, изразът „в размер 2,5 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност” се заменя с израза „в размер 2,8 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност”, като текстът придобива следната редакция:
„(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2,8 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.”

§ 3. Преходни и заключителни разпоредби се допълват с §21 със следното съдържание:
„§ 21. Настоящото изменение и допълнение влиза в сила от 01.01.2017 г.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/