Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 156 / 25.08.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 25.08.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 156

ОТНОСНО: Приемане на изменение на Решение № 97/28.04.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за учредяване на безвъзмездно право на ползване на две помещения в сграда за обществено обслужване, с местонахождение: гр. Лясковец, ул. „Бузлуджа” № 1, намираща се в урегулиран поземлен имот VII-ми в квартал 29 по плана на гр. Лясковец, в полза на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.39, ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.41, ал.3, ал.5 и ал.8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец и чл.4, ал.5 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя точка 1 от свое Решение № 97/28.04.2016 г., като срокът от „7 години“ става „за срок до 30.09.2023 г.“ и текстът придобива следното съдържание:

„Учредява безвъзмездно право на ползване на две помещения в сграда за обществено обслужване, с местонахождение: гр. Лясковец, ул. „Бузлуджа” № 1, намираща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) VII в квартал 29 по плана на гр. Лясковец, на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”, а именно: помещение с площ 157 кв.м и помещение с площ 55 кв.м, за срок до 30.09.2023 г.“ .

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да сключи допълнително споразумение към договора за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/