Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 117 / 23.06.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 13 от заседание
на ОбС, проведено на 23.06.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 117

ОТНОСНО: Годишен финансов отчет на „ЛОТОС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец за 2015 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 и чл.10, ал.1, т.3 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета от Общински съвет - Лясковец и във връзка с чл.38, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 7 гласа „за”, 5 „против” и 5 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема Годишния финансов отчет на „ЛОТОС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец за 2015 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/