Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 109 / 30.05.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 109

ОТНОСНО: Одобряване текста на Споразумение за партньорство по проектно предложение „Иновативен модел за интеграция на учениците от етническите малцинства в училище”, по процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 - 2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12, чл.59, чл.60 и чл.61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Общински план за развитие на Община Лясковец през 2014 – 2020 година и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа „за”, 2 „против” и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява текста на проект за Споразумение за партньорство по проектно предложение „Иновативен модел за интеграция на учениците от етническите малцинства в училище”, процедура за подбор на проекти BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 - 2020 г. - Приложение № 1.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подпише Споразумение за партньорство между Община Лясковец като кандидат, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” - гр. Велико Търново и ОУ „П.Р Славейков” - с. Джулюница, като партньори, във връзка с реализацията на проект „Иновативен модел за интеграция на учениците от етническите малцинства в училище”, по процедура за подбор на проекти BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 - 2020 г. (ОП НОИР).

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/