Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 167 / 29.09.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 167

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Лясковец, област Велико Търново” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Лясковец, област Велико Търново” по реда на Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура„ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. по обявен прием на проекти, съгласно Заповед № РД-09-552 от 02.08.2016 г. на Министъра на земеделието и храните.

2. Общински съвет - Лясковец декларира, че дейностите по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Лясковец, област Велико Търново” отговарят на Стратегическа цел II: „Постигане на устойчиво и балансирано развитие на техническата и зелената инфраструктура за по-добро качество на живот”, приоритет 2.1. „Подобряване на техническата инфраструктура”, специфична цел 2.1.1. „Инвестиции във ВиК сектора и изграждане на канализация в населените места от Община Лясковец” от Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 - 2020 г.

3. Общински съвет - Лясковец задължава Кмета на Община Лясковец, в качеството си на кандидат по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., за дейности по чл. 4, т. 3 – изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони, да спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ.

4. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за кандидатстване с проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Лясковец, област Велико Търново” при спазване на изискванията на Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/