Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 204 / 29.12.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 24 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 204

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа „за”, 1 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси, по следния начин:

§ 1. В чл.11, ал.1, т.1, изразът „е в сила до 31.12.2016 г.” се заменя с израза „в сила до 31.12.2017 г.“.

§ 2. В чл.11, ал.1, т.4 изразът „е в сила до 31.12.2016 г.” се заменя с израза „в сила до 31.12.2017 г.“.

§ 3. В чл.11, ал.6 изразът „е в сила до 31.12.2016 г.” се заменя с израза „в сила до 31.12.2017 г.“.

§ 4. В чл.11, ал.7 изразът „е в сила от 01.01.2017 г.” се заменя с израза „в сила от 01.01.2018 г.“.

§ 5. В Чл. 39а, ал. 1 се правят промени, като текстът придобива следната редакция:

„Чл. 39а. (нов, Решение № 43/31.01.2008 г.) Заплащат се такси:
(1) За издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси:
1.1. за обикновена услуга с 5-дневен срок – 4 лв.;
1.2. за бърза услуга със срок до 24 часа – 8 лв.”

§ 6. В Чл. 39а, ал. 2 се правят промени, като текстът придобива следната редакция:

„(2) (нова, с Решение № 561/28.12.2010 г.) Данъчната оценка се определя от служителите на общинската администрация по местонахождение на имота в срока по ал.1 от подаване на искане по образец.”

§ 7. Преходните и заключителни разпоредби се допълват с § 28 със следното съдържание:
„§28. Настоящото изменение и допълнение влиза в сила от 01.01.2017 г.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/