Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 100 / 28.04.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 100

ОТНОСНО: Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2016 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение № 49/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец, и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа „за”, 3 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Лясковец през 2016 година - Раздел Б. Разпореждане с имоти - общинска собственост, точка І. Продажба на имоти - общинска собственост, със следните имоти - частна общинска собственост:

1.1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) І-194 за обществено, административно и делово обслужване с площ 4499 кв.м, ведно с построената в него бивша училищна сграда със застроена площ (ЗП) 742.56 кв.м, находящ се в кв. 49 по Подробен устройствен план - План за регулация на с.Козаревец, община Лясковец, с административен адрес: ул. „Д-р Никола Камбуров” № 2А, описан в Акт за частна общинска собственост № 1116/18.04.2016 г.;

1.2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) І-95 за училищен квартал с площ 10021 кв.м, ведно с построената в него бивша училищна сграда със застроена площ 734.44 кв.м и сграда на допълващото застрояване (гараж) със застроена площ (ЗП) 27.17 кв.м, находящ се в кв. 2 по Подробен устройствен план - План за регулация на с.Добри дял, община Лясковец, с административен адрес: ул.„Васил Левски” № 22, описан в Акт за частна общинска собственост № 1117/18.04.2016 г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовка на разпореждането с имотите, описани в точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/