Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 157 / 25.08.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 25.08.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 157

ОТНОСНО: Обявяване на имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество и заявление с вх. № М-1320/28.07.2016 г. от Марин Петров Чешмичков.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, 1 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Обявява имот - публична общинска собственост, представляващ имот № 000419, с площ 0.596 дка, с начин на трайно ползване (НТП) „друга селищна територия”, находящ се в землището на с. Джулюница, община Лясковец, за имот - частна общинска собственост, на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, поради отпаднало предназначение.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия за актуване на имота, описан в точка 1, за частна общинска собственост.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/