Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 158 / 25.08.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 25.08.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 158

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под аренда на имот – частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, и заявление с вх. № ОС - 3171/04.07.2016 г. от Стайко Иванов Стайков.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Открива процедура за отдаване под аренда чрез публичен търг с тайно наддаване на имот - частна общинска собственост, представляващ имот № 050001, с начин на трайно ползване (НТП) „овощна градина”, с площ 10.698 дка, трета категория, находящ се в землището на гр. Лясковец, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1014/29.05.2016 г.

2. Определя срок на договора за аренда на имота по точка 1 - 25 стопански години, считано от стопанската 2016 / 2017 г.

3. Определя начална годишна тръжна цена за отдаване под аренда на имота по точка 1 в размер на 481.41 лева, определена от лицензиран оценител въз основа на пазарната поземлена рента.

4. Определя депозит за участие в публичния търг с тайно наддаване в размер на 10 % от началната годишна тръжна цена - 48.14 лева.

5. Възлага на кмета на Община Лясковец да проведе публичния търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество и да сключи договор за аренда със спечелилия участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/