Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 162 / 07.09.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 07.09.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 162

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък - 1870” гр. Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък - 1870” гр. Лясковец” по реда на Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура„ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., по обявен прием на проекти съгласно Заповед № РД-09-552 от 02.08.2016 г. на Министъра на земеделието и храните.

2. Общински съвет - Лясковец декларира, че дейностите по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък - 1870” гр. Лясковец”, отговарят на Стратегическа цел III: „Устойчиви, качествени и достъпни услуги за подобряване на социалния капитал и развитие на човешките ресурси”, Приоритет 3.3: „Осъвременяване, подобряване и разнообразяване на културната среда”, Специфична цел 3.3.2. „Поддържане, обновяване и модернизация на материално-техническата база на културните институции” от Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 - 2020 г.

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за кандидатстване с проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък - 1870” гр. Лясковец” при спазване на изискванията на Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/