Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 173 / 29.09.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 173

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на гр.Лясковец в обхват на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІІ-1264 в кв.67 и граничеща с него част от урегулиран поземлен имот „за озеленяване” между квартал 67 и квартал 68.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията и заявление вх.№ М-1618/30.08.2016 г.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава разрешение за изработване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план на гр. Лясковец - План за регулация, с който да се промени регулационната граница между урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІІ-1264 в кв. 67 и УПИ „за озеленяване” между кв. 67 и кв. 68, при което към УПИ ХІІІ-1264 в кв. 67 се придаде част от УПИ „за озеленяване”, представляваща поземлен имот (ПИ) с № 1325 с площ от 190 м2, при което се обособи нов съсобствен УПИ ХІІІ-1264, 1325 в кв. 67 с обща площ от 1 150 м2, с предназначение и параметри за застрояване в преобладаваща зона от вида ниско жилищно застрояване Ж(м) с височина до 10 м, плътност на застрояване (П застр.) от 20% до 60%; интензивност на застрояване (К инт.) от 0,5 до 1,2; озеленена площ (Позел.) от 40% до 60%.

2. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/