Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 171 / 29.09.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 171

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя и допълва Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Лясковец, по следния начин:

§ 1. В чл. 20, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. т. 1 се изменя по следния начин:
„1. документ за собственост или писмено съгласие на собственика на сградата, съоръжението или терена, където ще се разполагат РИЕ за случаите, когато не са общинска собственост;“
2. т. 4 се изменя по следния начин:
„4. за светлинни реклами – инсталационен проект за ел. част, съгласуван с „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД, в т.ч. План за безопасност и здраве и Пожарна безопасност (при необходимост).“

§ 2. Чл. 20, ал. 3, т. 3 се изменя по следния начин:
„3. При сгради в режим на етажна собственост при спазване на изискванията на ЗУЕС от председателя на етажната собственост;“

§ 3. Чл. 21, ал. 1, т. 2 се отменя.

§ 4. Чл. 22, ал. 2 се изменя по следния начин:
„(2) В сроковете по ал. 1 общинските органи могат да поискат от заявителя да допълни или коригира представените документи, както и да съгласува представения проект с контролни органи и експлоатационни дружества.“

§ 5. Създава се § 6 със следното съдържание:
§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на приемането й.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/