Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 193 / 24.11.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 24.11.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 193

ОТНОСНО: Решение за одобряване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на гр.Лясковец - Промишлена зона и План за застрояване в обхват на урегулиран поземлен имот VІ - за озеленяване в квартал 157.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, чл.5, ал.1, чл.62а, ал.4 и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява изработеният проект за частично изменение на Подробен устройствен план на гр.Лясковец - Промишлена зона - План за регулация и План за застрояване, с който в обхвата на съществуващия урегулиран поземлен имот VІ - за озеленяване в квартал 157, посредством разделяне са обособени два нови урегулирани поземлени имоти:

- Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ с площ от 1 281м2, при запазване предназначението му „за озеленяване” и характер на собственост „публична общинска”;

- Урегулиран поземлен имот ХХV с площ от 1 196м2 с ново предназначение „за комплексно обществено обслужване”, при нормативи за застрояване на преобладаваща територия от вида „чисто производствена” (Пч) с плътност на застрояване (Пзастр.) от 50% до 80%, интензивност на застрояване (К инт.) от 1,0 до 2,5, озеленена площ (П озел.) от 20% до 40%, като 1/3 от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност и определен начин и линии на застрояване „свободно”.

2. Общински съвет - Лясковец обявява за частна общинска собственост новообразувания урегулиран поземлен имот ХХV с площ от 1 196м2 с предназначение „за комплексно обществено обслужване” в кв. 157 по Подробен устройствен план на гр.Лясковец - Промишлена зона.

3. Настоящето решение да се обяви по реда на АПК на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията и на основание чл. 215, ал.1 от Закона за устройство на територията подлежи на обжалване пред Административен съд - Велико Търново чрез органа, чийто акт се обжалва, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/