Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 142 / 28.07.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 142

ОТНОСНО: Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2016/2017 година.

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 6в, ал.1 - ал.5 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета, чл.7, ал.1 от Постановление № 84/06.04.2009 г. за приемане на списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и приемане на финансовите правила за разходване на средства за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Предлага на Министерството на образованието и науката, да останат включени в Списъка на средищните училища в Република България при актуализирането му за учебната 2016/2017 година, следните училища:

1. Средно общообразователно училище „Максим Райкович” гр.Лясковец, с адрес: гр.Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново, ул.„Манастирска” № 1 и

2. Основно училище „Петко Рачев Славейков” с.Джулюница, с адрес: с.Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/