Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 58 / 28.01.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 58

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и чл.30, ал.3, ал.4, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество и заявление с вх. № М - 1506/18.12.2015 г. от Диан Тодоров Кирилов и Полина Каменова Хаджиилиева.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се прекрати съсобствеността между Община Лясковец от една страна и Диан Тодоров Кирилов от гр.Лясковец, ул. „Хаджи Димитър” № 37 и Полина Каменова Хаджиилиева от гр.Велико Търново, ул. „Възрожденска” № 2, вх. „А”, ет.1, ап.2, от друга страна, чрез продажбата на 44/1861 идеални части от имот, целият с площ 1861 кв.м, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІІІ - 1909, в кв.60 по Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация на гр.Лясковец, с административен адрес ул. „Божур” № 7, вх. В, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 1111/11.01.2016 г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по прекратяване на съсобствеността върху недвижимия имот по точка 1 по реда на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/