Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 56 / 28.01.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 56

ОТНОСНО: Решение за съгласуване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП - ПП), определящ трасето на довеждаща техническа инфраструктура - „Реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод за с.Бряговица, община Стражица, от помпена станция ПС „Джулюница” до връзка с вътрешната водопроводна мрежа на населеното място”.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.1 и чл.129, ал.3 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Съгласува изготвеният проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план, определящ трасе на довеждащ водопровод за с.Бряговица, община Стражица от помпена станция ПС „Джулюница” до връзка с вътрешната водопроводна мрежа на населеното място”, в частта на попадащата техническа инфраструктура в територията на землището на село Джулюница, община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/