This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...


Търсене в решенията на Общинския съвет:
        Търсене по номер на решение

Решения на Общински съвет от 2013 г.


Решение № Дата Относно
400 20.12.2013 План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2014 година.
399 20.12.2013 Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2013 година.
398 20.12.2013 Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за изпълнение на съдебно решение за признато право на собственост.
397 20.12.2013 Постъпило предложение за изкупуване на идеална част от съсобствен имот съгласно чл. 33 от Закона за собствеността.
396 20.12.2013 Определяне наемни цени на земеделски земи от Общински поземлен фонд.
395 20.12.2013 Обявяване имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост.
394 20.12.2013 Обявяване имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост.
393 20.12.2013 Информация за есенните селскостопански дейности - получена продукция и сеитба.
392 20.12.2013 Информация за икономическото състояние в Община Лясковец.
391 20.12.2013 Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2014 година и план-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите.
390 20.12.2013 Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2014 година.
389 20.12.2013 Приемане на допълнение и изменение на Решение № 267/27.02.2013 г. за приемане бюджета на Община Лясковец за 2013 година.
388 20.12.2013 Приемане изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.
387 20.12.2013 Приемане изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.
386 05.12.2013 Приемане на допълнение на Решение № 235/27.12.2012 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка с осигуряване на собствения принос на Община Лясковец към финансирането на проект DIR-5112122-11-79 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”.
385 28.11.2013 Разпореждане с имоти - частна общинска собственост, включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2013 година.
384 28.11.2013 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
383 28.11.2013 Приемане Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, съгласно чл.82 от Закона за публичните финанси.
382 28.11.2013 Изменение на Решение № 212/25.10.2012 г. на Общински съвет - Лясковец за поемане на общински дълг-кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.
381 28.11.2013 Избор на лицето, осъществяващо управление на горските територии - общинска собственост.
380 28.11.2013 Провеждане на Общо събрание на Асоциацията по ВиК в обособена територия „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД”, Велико Търново.
379 28.11.2013 Програма за дейността на читалищата в община Лясковец за 2014 година.
378 28.11.2013 Информация за противопожарното състояние на обектите, собственост на Община Лясковец.
377 31.10.2013 Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за третото тримесечие на 2013 година.
376 31.10.2013 Допълване на цялостната схема за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр.Лясковец.
375 31.10.2013 Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план, за трасе на техническа инфраструктура извън урбанизирана територия - външна канализационна връзка до обект: "Предприятие за преработка, замразяване и консервиране на плодове и зеленчуци в урегулиран поземлен имот ІV, в кв.134 по Подробен устройствен план на гр.Лясковец - Промишлена зона", на „БИОФРУТ" ООД, в участъка на преминаване извън границата на населеното място - поземлен имот с № 000214 - полски път, № 000512 - друг вид терен със селищен характер, до връзката с главен колектор, преминаващ през поземлен имот с № 119015, отразен по Картата за възстановена собственост в землището на гр.Лясковец.
374 31.10.2013 Изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.
373 31.10.2013 Вземане на решение за възлагане чрез конкурс на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема на Община Лясковец.
372 31.10.2013 Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2013-2014 година в Община Лясковец.
371 31.10.2013 Допълнение на Решение № 353/29.08.2013 г. на Общински съвет-Лясковец, относно утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2013/2014 година, допълнено с Решение № 362/26.09.2013 г.
370 26.09.2013 Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.
369 26.09.2013 Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.
368 26.09.2013 Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2013 година.
367 26.09.2013 Утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2014 година и определяне начина на ползването й.
366 26.09.2013 Решение за съгласуване на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на техническа инфраструктура - външно електрозахранване на съществуваща мобилна базова станция 4662, разположена в поземлен имот с № 081018 по Картата за възстановена собственост в землището на с. Драгижево, община Лясковец.
365 26.09.2013 Решение за съгласуване на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на съобщителна връзка - кабелно захранване за пренос на цифрови данни на Площадка № 5 - Регионално депо за неопасни отпадъци на Сдружение „За чисти селища” на Община Велико Търново, Община Горна Оряховица, Община Лясковец, Община Елена, Община Златарица и Община Стражица, попадащо на територията на Община Лясковец.
364 26.09.2013 Участие на Община Лясковец като партньор на Сдружение „Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе” гр. Велико Търново с проект „Общностен мониторинг на здравните услуги”, финансиран от Институт „Отворено общество” - Ню Йорк.
363 26.09.2013 Допълнение и изменение на Решение № 267/27.02.2013 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2013 година.
362 26.09.2013 Допълнение на Решение № 353/29.08.2013 г. на Общински съвет-Лясковец, относно утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2013/2014 година.
361 29.08.2013 Предоставяне на еднократна парична помощ.
360 29.08.2013 Искане за наемане кабинет за оказване на доболнична кардиологична помощ в "Медицински център І - Лясковец" ЕООД.
359 29.08.2013 Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2013 година.
358 29.08.2013 Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2013 година.
357 29.08.2013 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия - поземлен имот с № 000233 по Картата на възстановената собственост в землището на с.Козаревец, община Лясковец.
356 29.08.2013 Информация за дейността и финансовото състояние на "Местна инициативна група - Лясковец - Стражица".
355 29.08.2013 Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 януари 2013 година до 30 юни 2013 година.
354 29.08.2013 Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Eнергийна реконструкция и модернизация на Читалище „Напредък - 1870” гр.Лясковец”, по процедура за набиране на проекти за повишаване енергийната ефективност в сгради, по „Национална схема за зелени инвестиции” към Национален Доверителен Еко Фонд.
353 29.08.2013 Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2013/2014 година.
352 25.07.2013 Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за второто тримесечие на 2013 година.
351 25.07.2013 Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2013 година.
350 25.07.2013 Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.
349 25.07.2013 Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2013 година.
348 25.07.2013 Искане за наемане на помещение за разкриване на лекарска практика в Здравна служба с.Джулюница.
347 25.07.2013 Решение, във връзка с ремонт на сградата на "Медицински център І - Лясковец" ЕООД.
346 25.07.2013 Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.
345 25.07.2013 Изготвяне на проект за частично изменение на Подробен устройствен план - План регулация на с.Драгижево, община Лясковец, в обхват на Урегулиран поземлен имот IІІ - за Читалище в квартал 32 по плана на с.Драгижево.
344 25.07.2013 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия - поземлен имот с № 134011 по Картата за възстановена собственост на землището на с.Драгижево, местност „Лукач”, община Лясковец.
343 25.07.2013 Актуализация на цялостните схеми за разполагане на преместваеми обекти в населените места на територията на Община Лясковец.
342 25.07.2013 Присъединяване на Община Лясковец към Декларация за достъп на младите хора до култура.
341 25.07.2013 Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2013/2014 година.
340 25.07.2013 Приемане на допълнение и изменение на Решение № 267/27.02.2013 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2013 година.
339 25.07.2013 Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2013 година.
338 20.06.2013 Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
337 20.06.2013 Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
336 20.06.2013 Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
335 20.06.2013 Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на икономиката.
334 20.06.2013 Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.
333 20.06.2013 Удостояване със звание "Почетен гражданин на Община Лясковец".
332 20.06.2013 План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2013 година.
331 20.06.2013 Приемане на допълнение и изменение на Решение № 267/27.02.2013 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2013 година.
330 20.06.2013 Кандидатстване на НЧ „Напредък - 1870” гр.Лясковец с проект: „Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като сграда с местно културно значение в град Лясковец” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
329 20.06.2013 Кандидатстване на Община Лясковец с проект „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец” по обявена трета покана по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.
328 20.06.2013 Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Развитие на нови туристически атракции към Музей на гурбетчийското градинарство в град Лясковец” по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.
327 20.06.2013 Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на Община Лясковец” по обявена трета покана по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.
326 20.06.2013 Приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в община Лясковец за 2013 г. - 2014 г., във връзка с изпълнението на утвърдената от Общински съвет - Лясковец "Стратегия за развитие на социалните услуги 2011 г. - 2015 г.".
325 20.06.2013 Информация за извършените пролетни селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания за селскостопанската 2012-2013 г., сравнена с предходната стопанска година 2011-2012 г.
324 20.06.2013 Разглеждане точка 8 от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Лясковец на 20.06.2013 г. на закрито заседание.
323 30.05.2013 Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.
322 30.05.2013 Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост.
321 30.05.2013 Обявяване на общински имот за имот - публична общинска собственост.
320 30.05.2013 Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2013 година.
319 30.05.2013 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия - поземлен имот с № 135019 по Картата за възстановена собственост на землището на с.Драгижево, местност „Лукач”, община Лясковец.
318 30.05.2013 Изготвяне на проект за частично изменение на Подробен устройствен план - План регулация на с.Драгижево, община Лясковец, в обхват на Урегулиран поземлен имот I - за селкооп и градина в квартал 45 по плана на с.Драгижево.
317 30.05.2013 Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на Многопрофилна областна болница за активно лечение “Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново, на редовно годишно събрание.
316 30.05.2013 Допълване на Плана по чл. 9, ал. 11 от Закона за защита при бедствия с Разчет за евакуация и разсредоточаване при силни земетресения в Община Лясковец.
315 30.05.2013 Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2013 година, одобрена с Протокол от 17.05.2013 г. на заседание на Комисията за закрила на детето при Община Лясковец.
314 26.04.2013 Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за първото тримесечие на 2013 година.
313 26.04.2013 Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.
312 26.04.2013 Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.
311 26.04.2013 Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.
310 26.04.2013 Даване съгласие за предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот с пл. № 193, парцел V - за детска градина, в кв.28 по плана на гр.Лясковец, актуван с Акт за публична общинска собственост (АОС-п) № 1/22.01.1997 г.
309 26.04.2013 Даване съгласие за предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот, в кв.27, пл.№ 372 по ЗРП на с.Джулюница, община Лясковец, актуван с Акт за публична общинска собственост (АОС-п) № 15/12.11.1997 г.
308 26.04.2013 Делегиране на права на кмета на Община Лясковец за упълномощаване на регистрирани лесовъди за издаване на превозни билети за транспортиране на дървесина, добита от горски територии - общинска собственост.
307 26.04.2013 Изготвяне на проект за частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на с.Добри дял, община Лясковец, в обхват на урегулиран поземлен имот І - за детска площадка и озеленяване в квартал 80 - публична общинска собственост.
306 26.04.2013 Изготвяне на проект за частично изменение на Подробен устройствен план на гр.Лясковец - План за регулация и План за застрояване, в обхват на урегулиран поземлен имот І - за училище в квартал 103 - публична общинска собственост.
305 26.04.2013 Изготвяне на проект за частично изменение на Подробен устройствен план на гр.Лясковец - План за регулация и План за застрояване, в обхват на урегулиран поземлен имот ХVІІ - за училище в квартал 66 - публична общинска собственост.
304 26.04.2013 Изменение и допълнение на Решение № 267/27.02.2013 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2013 година.
303 26.04.2013 Изменение Правилника за организацията на дейността на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване" гр.Лясковец, приет с Решение № 49/28.02.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.
302 26.04.2013 Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2013 година.
301 26.04.2013 Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2013 година в Община Лясковец.
300 26.04.2013 Поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България “ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект: „Карвинг фестивал „Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.1-10/2010/018 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013”.
299 26.04.2013 Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец.
298 26.04.2013 Приемане План за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Лясковец за 2013 година.
297 26.04.2013 Отпускане на месечна стипендия от Община Лясковец на Димитър Николаев Дамянов за участие в състезания и тренировъчни лагери.
296 26.04.2013 Дарение на недвижим имот от Йорданка Димитрова Михова.
295 26.04.2013 Предложение от “Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец, във връзка с неразпределената печалба на дружеството за 2012 година.
294 26.04.2013 Годишен доклад за дейността на "Медицински център І - Лясковец" ЕООД гр.Лясковец за 2012 година.
293 26.04.2013 Вземане решение за създаване на Общ устройствен план на Община Лясковец.
292 04.04.2013 Изменение на Решение № 238/27.12.2012 г. на Общински съвет - Лясковец за утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2013 година.
291 28.03.2013 Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2013 година.
290 28.03.2013 Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд за изпълнение на решение на Общинска служба по земеделие - Лясковец.
289 28.03.2013 Обособяване на полски път в част от имот № 527005 по Картата на възстановената собственост на гр.Лясковец.
288 28.03.2013 Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.
287 28.03.2013 Приемане на решение по Доклад на кмета на Община Лясковец във връзка одобряване на подробен устройствен план за застрояване и за линейни обекти на техническата инфраструктура за поземлен имот № 527004, отразен с начин на трайно ползване „др. селищна територия” по Картата за възстановена собственост (КВС) на землището на гр.Лясковец.
286 28.03.2013 Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2012 година.
285 28.03.2013 Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец”, по Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, по Оперативна програма „Административен капацитет”.
284 28.03.2013 Отчет на Програмата за опазване на околната среда на територията на община Лясковец, приета с Решение № 195/28.10.2008 г. на Общински съвет - Лясковец.
283 28.03.2013 Календарен план за спортните прояви на Община Лясковец за 2013 година и План-сметка на необходимите средства за обезпечаването им.
282 28.03.2013 Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2013 година и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите.
281 28.03.2013 Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Лясковец през 2012 година.
280 28.03.2013 Информация за състояние на престъпността и обществения ред на територията на Районно управление „Полиция” - Горна Оряховица през 2012 година.
279 27.02.2013 Молба от Тодор Маринов Тодоров, с адрес: с.Джулюница, ул. „Кочо Честименски” № 16, относно отпускане на средства от общинския бюджет, необходими за спешно лечение.
278 27.02.2013 Определяне и утвърждаване на парична награда на кмета на общината и кметовете на населените места в Община Лясковец през 2013 година.
277 27.02.2013 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
276 27.02.2013 Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.
275 27.02.2013 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за изпълнение на съдебно решение за признато право на собственост.
274 27.02.2013 Учредяване възмездно право на пристрояване.
273 27.02.2013 Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2013 година.
272 27.02.2013 Отдаване за безвъзмездно ползване на част от урегулиран поземлен имот (УПИ) XX - за спортна площадка, в кв.82 по Подробен устройствен план на гр.Лясковец, община Лясковец, актуван с Акт за публична общинска собственост (АОС-п) № 78/11.04.2006 г.
271 27.02.2013 План за действие за интегриране на ромската общност на територията на община Лясковец 2013 - 2014 година.
270 27.02.2013 Приемане на Общинска програма за физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Лясковец за периода 2013 - 2016 година.
269 27.02.2013 Отчет на Програмата за физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Лясковец за периода 2008 - 2011 година.
268 27.02.2013 Отчет на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 40/26.01.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.
267 27.02.2013 Приемане бюджета на Община Лясковец за 2013 година.
266 27.02.2013 Приемане на Годишен план за приватизация на обекти – общинска собственост по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2013 година.
265 27.02.2013 Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси.
264 27.02.2013 Приемане на отчета на бюджета на Община Лясковец за 2012 година.
263 31.01.2013 Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за четвъртото тримесечие на 2012 година.
262 31.01.2013 Опрощаване на публични държавни вземания, дължими от Рашо Митков Рашков, с адрес: гр.Лясковец, община Лясковец, ул. „Стойчо Куркев” № 4.
261 31.01.2013 Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 ноември 2011 година до 31 декември 2012 година.
260 31.01.2013 Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2012 година.
259 31.01.2013 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Стефан Михайлов Пъпешков.
258 31.01.2013 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
257 31.01.2013 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост.
256 31.01.2013 Отдаване за безвъзмездно ползване на част от имот на ОУ „Петко Рачев Славейков” с.Джулюница.
255 31.01.2013 Актуализация на Методика за образуване на началните цени за продажба на дървесина.
254 31.01.2013 Приемане Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2013 година.
253 31.01.2013 Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2012 година.
252 31.01.2013 Приемане Общинска програма за развитие на младежта в община Лясковец за периода 2013 - 2016 година и Общински план за действие - 2013 година, в изпълнение на програмата.
251 31.01.2013 Изменение на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.
250 31.01.2013 Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.
249 31.01.2013 Приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Лясковец.
248 31.01.2013 Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг.
247 31.01.2013 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.
246 31.01.2013 Изменение на Решение № 37/29.12.2011 г. на Общински съвет - Лясковец за издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма "Регионално развитие", по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/018, проект „Карвинг - Фестивал „Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство".
245 31.01.2013 Изменение на Решение № 212/25.10.2012 г. на Общински съвет - Лясковец за поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |