Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Решения на Общински съвет Лясковец от 2022 година

Търсене в решенията на Общински съвет:

Решение № 517 / 22.12.2022

Относно: Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново на извънредно неприсъствено общо събрание за одобряване на бизнес програма на дружеството за периода 2022 – 2026 г.

Решение № 516 / 22.12.2022

Относно: Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2022 година и прекратяване на съсобственост върху имот между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 515 / 22.12.2022

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на трасе на ел. кабел за обект: „Изграждане на мрежова фотоволтаична система с инсталирана мощност 140,4 kWp и максимална променливотокова мощност от 136 kW в ПИ 37664.210.24, с. Козаревец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново и Подобект: Външно присъединяване“.

Решение № 514 / 22.12.2022

Относно: Учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на наземна стационарна фотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kW“ за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) III-50, кв. 24 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Добри дял, общ. Лясковец.

Решение № 513 / 22.12.2022

Относно: Отчитане и приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново в публични активи - общинска собственост на територията на Община Лясковец през 2022 г.

Решение № 512 / 22.12.2022

Относно: Приемане на изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.

Решение № 511 / 22.12.2022

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет”, съфинансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, Специфична цел 3 „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“.

Решение № 510 / 22.12.2022

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, Специфична цел 3 „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“.

Решение № 509 / 22.12.2022

Относно: Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец декември 2023 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

Решение № 508 / 22.12.2022

Относно: Календарна план – сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

Решение № 507 / 22.12.2022

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2022 г.

Решение № 506 / 22.12.2022

Относно: Приемане на изменение на Решение № 390/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2022 г.

Решение № 505 / 22.12.2022

Относно: Приемане на окончателния одитен доклад № 0100313122 на Сметната палата относно консолидирания годишен финансов отчет на Община Лясковец за 2021 г.

Решение № 504 / 22.12.2022

Относно: Приемане на План – сметка за приходите и разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец през 2023 г. и утвърждаване размера на таксата за битови отпадъци в Община Лясковец за 2023 г.

Решение № 503 / 24.11.2022

Относно: Изменение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2022 г., предоставяне под наем по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за срок от 10 години, на част от имот – публична общинска собственост, представляващ част от помещение, находящо се на втория етаж в югозападната част на сградата на Кметство Мерданя, с адрес: с. Мерданя, общ. Лясковец, пл. „Свобода“ № 5, ведно със съответните части от покривното пространство на сградата, необходими за поставяне на преместваеми телекомуникационни съоръжения и отмяна на Решение № 401/28.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 502 / 24.11.2022

Относно: Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Кабелна линия 20 kV за осигуряване връзка на ФЕЦ „Лясковец“, „Армако“ АД – „Аркус“ АД“, за захранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44793.257.252 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец.

Решение № 501 / 24.11.2022

Относно: Програма за развитие на читалищната дейност в Община Лясковец за 2023 г.

Решение № 500 / 24.11.2022

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2022 г.

Решение № 499 / 24.11.2022

Относно: Приемане на изменение на Решение № 390/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2022 г.

Решение № 498 / 24.11.2022

Относно: Определяне на броя и местоположението на местата за проектиране за изграждане на съоръжения за ограничаване на скоростта на движението по ул. „Трети март“ и ул. „Васил Левски“ в гр. Лясковец.

Решение № 497 / 09.11.2022

Относно: Обсъждане на предложения и вземане на неотложни мерки, насочени към повишаване на нивата на безопасност на движението по пътищата, с цел предотвратяване на ПТП в гр. Лясковец.

Решение № 496 / 27.10.2022

Относно: Разпореждане с движима вещ – частна общинска собственост.

Решение № 495 / 27.10.2022

Относно: Разпореждане с движима вещ – частна общинска собственост.

Решение № 494 / 27.10.2022

Относно: Разпореждане с движима вещ – частна общинска собственост.

Решение № 493 / 27.10.2022

Относно: Определяне предназначението на общинско жилище - апартамент и продажбата му на правоимащ наемател.

Решение № 492 / 27.10.2022

Относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 465, за който е отреден УПИ I465 –за обществено и обслужваща и складова дейност, в кв. 77А по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на с. Мерданя, общ. Лясковец.

Решение № 491 / 27.10.2022

Относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 697, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) VIІ – 697, в кв. 103 по ПУП – План за регулация (ПР) на с. Козаревец, общ. Лясковец.

Решение № 490 / 27.10.2022

Относно: Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец, с начин на трайно ползване (НТП) „полски път” на ползватели за стопанската 2022/2023 г.

Решение № 489 / 27.10.2022

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2022-2023 година в Община Лясковец.

Решение № 488 / 27.10.2022

Относно: Актуализиране на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.

Решение № 487 / 27.10.2022

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция на открити спортни площадки в гр. Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” покана по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, М07 – Основни услуги и обновяване на селските райони (член 20) от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.613, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие.

Решение № 486 / 27.10.2022

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд” по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021–2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Решение № 485 / 27.10.2022

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Козаревец и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново“ по процедура чрез подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съгласно Заповед № РД09-846/22.07.2022 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и горите.

Решение № 484 / 27.10.2022

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, за обезпечаване плащане на данък върху добавената стойност към заявка за авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-19.0037-0004-С01/2020 г. от 19.08.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по проект „Ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович” – град Лясковец”.

Решение № 483 / 27.10.2022

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-19.0037-0004-С01/2020 г. от 19.08.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по проект „Ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович” – град Лясковец”.

Решение № 482 / 27.10.2022

Относно: Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2022 година.

Решение № 481 / 27.10.2022

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2022 г.

Решение № 480 / 27.10.2022

Относно: Допълване на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски за 2022 г.

Решение № 479 / 27.10.2022

Относно: Приемане на изменение на Решение № 390/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2022 г.

Решение № 478 / 29.09.2022

Относно: Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново на извънредно общо събрание.

Решение № 477 / 29.09.2022

Относно: Промяна предназначението на имот – частна общинска собственост.

Решение № 476 / 29.09.2022

Относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2062, за който е отреден УПИ XLIII2062 – За комплексно обществено обслужване в кв. 72 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.

Решение № 475 / 29.09.2022

Относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 1150, за който е отреден УПИ XLII1150 в кв. 98 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.

Решение № 474 / 29.09.2022

Относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 1149, за който е отреден УПИ XLI1149 в кв. 98 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.

Решение № 473 / 29.09.2022

Относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 1147, за който е отреден УПИ XL1147 в кв. 98 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.

Решение № 472 / 29.09.2022

Относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 66, за който е отреден УПИ X в кв. 10 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.

Решение № 471 / 29.09.2022

Относно: Учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел 20 kV за обект: „Външно ел. захранване на дърводелска работилница – увеличаване на мощност“ за захранване на УПИ IV817 – за ПСД, кв. 18а по ПУП на с. Козаревец, общ. Лясковец.

Решение № 470 / 29.09.2022

Относно: Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на наземна стационарна фотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kW“ за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) III-50, кв. 24 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Добри дял, общ. Лясковец.

Решение № 469 / 29.09.2022

Относно: Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.

Решение № 468 / 29.09.2022

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Ремонт на отоплителна инсталация в сградата на ОУ „П. Р. Славейков” в с. Джулюница, общ. Лясковец“, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” покана по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, М07 – Основни услуги и обновяване на селските райони (член 20) от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.613, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие.

Решение № 467 / 29.09.2022

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция на открити спортни площадки в гр. Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ – Лясковец – Стражица” покана по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, М07 – Основни услуги и обновяване на селските райони (член 20) от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.613, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие.

Решение № 466 / 29.09.2022

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2022 г.

Решение № 465 / 29.09.2022

Относно: Допълване на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в общинска администрация на Община Лясковец за 2022 г.

Решение № 464 / 29.09.2022

Относно: Приемане на изменение на Решение № 390/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2022 г.

Решение № 463 / 29.09.2022

Относно: Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за 2021 г. и Отчета за състоянието на общинския дълг на Община Лясковец за 2021 г.

Решение № 462 / 29.09.2022

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.

Решение № 461 / 14.09.2022

Относно: Предоставяне на финансова помощ за възстановяване на щетите от наводнението в община Карлово.

Решение № 460 / 14.09.2022

Относно: Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности на Община Лясковец за периода 2023 - 2025 година.

Решение № 459 / 09.09.2022

Относно: Увеличаване на плана на приходната и разходната част на бюджета и предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2022 г.

Решение № 458 / 09.09.2022

Относно: Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия, изменено с Решение № 139/19.07.2016 г., Решение № 357/25.01.2018 г., Решение № 498/31.01.2019 г., Решение № 567/25.07.2019 г., Решение № 584/21.08.2019 г., Решение № 185/08.12.2020 г., Решение № 213/28.01.2021 г. и Решение № 325/28.10.2021 г., изменено с Решение № 338/04.11.2021 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 457 / 09.09.2022

Относно: Приемане на изменение на Решение № 390/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2022 г.

Решение № 456 / 09.09.2022

Относно: Допълване и поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 441/25.08.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за изменение на Приложение № 14 към Решение № 391/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за даване на съгласие Кметът на Община Лясковец да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на сгради - публична общинска собственост.

Решение № 455 / 09.09.2022

Относно: Приемане на Наредба за управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребално-обредната дейност, ползването и благоустрояването на гробните места и свързаните с тази дейност услуги на територията на Община Лясковец.

Решение № 454 / 09.09.2022

Относно: Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново на извънредно общо събрание.

Решение № 453 / 09.09.2022

Относно: Утвърждаване броя на паралелките с ученици под определения минимум на територията на община Лясковец за учебната 2022/2023 година и определяне размера на допълнителните средства за маломерните паралелки.

Решение № 452 / 25.08.2022

Относно: Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС), през 2022 година и предоставянето му под наем по реда на чл. 103, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорт за срок от 10 години.

Решение № 451 / 25.08.2022

Относно: Отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион с площ 41.51 кв.м., находящ се в североизточната част на урегулиран поземлен имот (УПИ) – за озеленяване в кв. 47 по Подробния устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Джулюница, общ. Лясковец.

Решение № 450 / 25.08.2022

Относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение, находящо се на втори надземен етаж в сградата на Кметство с. Драгижево, общ. Лясковец.

Решение № 449 / 25.08.2022

Относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение, находящо се на втори надземен етаж в сградата на Кметство с. Мерданя, общ. Лясковец.

Решение № 448 / 25.08.2022

Относно: Прекратяване по взаимно съгласие на договор за аренда.

Решение № 447 / 25.08.2022

Относно: Учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел 20 kV за обект: „Външно ел. захранване на предприятие за преработка на плодове“, за захранване на УПИ I - за ПСТД, кв. 55 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Козаревец, общ. Лясковец.

Решение № 446 / 25.08.2022

Относно: Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и „СТЕФ ГРУП 29“ ООД с ЕИК 206844645, за реализацията на обект: „Изграждане на уличен водопровод за водоснабдяване с питейна вода за ПИ 44793.143.48 по КККР на гр. Лясковец“, находящ се в поземлен имот (ПИ) 44793.143.188 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, представляващ републикански път II-53 „Поликраище – Лясковец - Елена“ в участъка от км 15+911 до км 16+134.

Решение № 445 / 25.08.2022

Относно: Одобряване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) и проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на с. Добри дял, общ. Лясковец в обхвата на поземлени имоти (ПИ) № 1122 и ПИ № 271, за които е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) II271 – за парк и ресторант в кв. 44 по плана на с. Добри дял, общ. Лясковец и улица с о.т. 154 – 160 - 161 и 168.

Решение № 444 / 25.08.2022

Относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП - ПР - ПЗ), в обхвата на поземлен имот (ПИ) 44793.140.18 и поземлен имот (ПИ) 44793.140.23 Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, местност „Чифлика“.

Решение № 443 / 25.08.2022

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: Изграждане „Кабелна линия 20kV за осигуряване връзка на ФЕЦ „Лясковец, „Армако“ АД – „Аркус“ АД.

Решение № 442 / 25.08.2022

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2022 г.

Решение № 441 / 25.08.2022

Относно: Изменение на Приложение № 14 към Решение № 391/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за даване на съгласие Кметът на Община Лясковец да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на сгради - публична общинска собственост.

Решение № 440 / 25.08.2022

Относно: Приемане на изменение на Решение № 390/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2022 г.

Решение № 439 / 22.08.2022

Относно: Ново обсъждане на Решение № 438/28.07.2022 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № ОА04-6997/09.08.2022 г. на Областен управител на област Велико Търново.

Решение № 438 / 28.07.2022

Относно: Отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион с площ 41.51 кв.м., находящ се в североизточната част на урегулиран поземлен имот (УПИ) – за озеленяване в кв. 47 по Подробния устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Джулюница, общ. Лясковец.

Решение № 437 / 28.07.2022

Относно: Включване на имоти – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС), през 2022 година.

Решение № 436 / 28.07.2022

Относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП – ПР – ПЗ) на гр. Лясковец, за имоти извън границите на урбанизирана територия, представляващи поземлени имоти (ПИ) с идентификатор 44793.143.22 и 44793.143.21 и обединяването им с урегулиран поземлен имот № 44793.143.68 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, местност „Клена” с цел разширение на съществуваща складова база.

Решение № 435 / 28.07.2022

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за обект: „Изграждане на мрежова фотоволтаична система с инсталирана мощност 140,4 kWp и максимална променливотокова мощност от 136 kW в ПИ 37664.210.24, с. Козаревец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново и Подобект: Външно присъединяване“.

Решение № 434 / 28.07.2022

Относно: Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2022 година.

Решение № 433 / 28.07.2022

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2022 г.

Решение № 432 / 28.07.2022

Относно: Приемане на изменение на Решение № 390/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2022 г.

Решение № 431 / 28.07.2022

Относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2022 г.

Решение № 430 / 28.07.2022

Относно: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги при Община Лясковец.

Решение № 429 / 28.07.2022

Относно: Оставане на училища и детска градина от община Лясковец в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България при актуализирането му за учебната 2022/2023 г.

Решение № 428 / 28.07.2022

Относно: Годишен финансов отчет на „Медицински център I – Лясковец“ ЕООД за 2021 г.

Решение № 427 / 28.07.2022

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Лясковец и неговите комисии за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.

Решение № 426 / 23.06.2022

Относно: Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.

Решение № 425 / 23.06.2022

Относно: Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на здравеопазването.

Решение № 424 / 23.06.2022

Относно: Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на бизнеса и икономиката.

Решение № 423 / 23.06.2022

Относно: Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.

Решение № 422 / 23.06.2022

Относно: Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.

Решение № 421 / 23.06.2022

Относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Лясковец“ за особени заслуги към Община Лясковец в областта на културата на Стоян Цонев Иванов.

Решение № 420 / 23.06.2022

Относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Лясковец“.

Решение № 419 / 23.06.2022

Относно: Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел 20 kV за обект: „Външно ел. захранване на дърводелска работилница – увеличаване на мощност“, за захранване на УПИ IV817 – за ПСД, кв. 18а по ПУП на с. Козаревец, общ. Лясковец.

Решение № 418 / 23.06.2022

Относно: Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел 20 kV за обект: „Външно ел. захранване на предприятие за преработка на плодове“, за захранване на УПИ I - за ПСТД, кв. 55 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Козаревец, общ. Лясковец.

Решение № 417 / 23.06.2022

Относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2407, за който е отреден УПИ II-2407 в кв. 10 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.

Решение № 416 / 23.06.2022

Относно: Одобряване на Допълнително споразумение № 1 към Споразумение за партньорство № 1/21.06.2021 г., одобрено с Решение № 277/14.06.2021 г. на Общински съвет - Лясковец, по проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности“, реализиран от Сдружение „Платформа АГОРА - Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива” с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” по Договор за отпускане на грант № BEE.1042.20210108 от 24.03.2021 г. и осигуряване на средства от общинския бюджет за 2022 г. за „Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лясковец” за финансиране на инициативи, насърчаващи развитието на гражданското общество, подобряване на средата и качеството на живот на територията на Община Лясковец в полза на местната общност.

Решение № 415 / 23.06.2022

Относно: Финансово подпомагане на ФК „Левски – Лясковец“.

Решение № 414 / 23.06.2022

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2022 г.

Решение № 413 / 23.06.2022

Относно: Приемане на изменение на Решение № 390/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2022 г.

Решение № 412 / 26.05.2022

Относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2393, за който е отреден УПИ XI в кв. 10 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.

Решение № 411 / 26.05.2022

Относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2527, за който е отреден УПИ VI2527 в кв. 106 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.

Решение № 410 / 26.05.2022

Относно: Определяне на представител на Община Лясковец в областната комисия за изработване на областна аптечна карта.

Решение № 409 / 26.05.2022

Относно: Определяне на представител на Община Лясковец в областната комисия за изработване на областна здравна карта.

Решение № 408 / 26.05.2022

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2022 г.

Решение № 407 / 26.05.2022

Относно: Приемане на изменение на Решение № 390/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2022 г.

Решение № 406 / 28.04.2022

Относно: Одобряване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулирани поземлени имоти: УПИ XXІX - за жилищно строителство и магазини, УПИ XXIV-454 и УПИ XXIII-453 в квартал 72 и улица с о.т. 2105 – 2106 – 2107 - 473 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново.

Решение № 405 / 28.04.2022

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на обект: „Електронно съобщителна мрежа (ЕСМ) за осъществяване на далекосъобщителни мрежи „А1 България“ ЕАД на територията на село Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново“.

Решение № 404 / 28.04.2022

Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ помещение (магазин) на първи надземен етаж на жилищен блок с кадастрален № 173, построен върху общинска земя, в Урегулиран поземлен имот (УПИ) XII – за КЖС, кв. 30 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, с обща площ 60 кв.м., с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Трети март“ № 14.

Решение № 403 / 28.04.2022

Относно: Предоставяне на земеделски имоти - частна общинска собственост, за безвъзмездно управление на Футболен клуб „ВИХЪР” с. Добри дял, община Лясковец и Детска градина „Сладкопойна чучулига“ с. Джулюница, община Лясковец.

Решение № 402 / 28.04.2022

Относно: Предоставяне под наем по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за срок от 10 години, на част от имот – публична общинска собственост, представляващ нежилищен имот, находящ се в с. Джулюница, общ. Лясковец, ул. „Цар Освободител“ № 8 в часовниковата кула на покрива на сградата на Кметство Джулюница, ведно със съответните части от покривното пространство на сградата, необходими за поставяне на преместваеми телекомуникационни съоръжения.

Решение № 401 / 28.04.2022

Относно: Предоставяне под наем по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за срок от 10 години, на част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение, находящо се на втория етаж в югозападната част на сградата на Кметство Мерданя, с адрес: с. Мерданя, общ. Лясковец, пл. „Свобода“ № 5, ведно със съответните части от покривното пространство на сградата, необходими за поставяне на преместваеми телекомуникационни съоръжения.

Решение № 400 / 28.04.2022

Относно: Отдаване под наем на общински павилион със застроена площ 23,12 кв.м. и терен – общинска собственост със застроена площ 17,50 кв.м., за извършване на търговска дейност (кафе - аперитив), съгласно подробна схема № 14 – Добри дял, одобрена от Главния архитект на Община Лясковец, в част от урегулиран поземлен имот (УПИ) II - за парк и ресторант в кв. 44 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Добри дял, общ. Лясковец.

Решение № 399 / 28.04.2022

Относно: Отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион с площ 32,50 кв.м., находящ се в част от урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII530 в кв. 106 по Подробния устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.

Решение № 398 / 28.04.2022

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2022/2023 година без търг или конкурс.

Решение № 397 / 28.04.2022

Относно: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.

Решение № 396 / 28.04.2022

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2022 година в Община Лясковец.

Решение № 395 / 28.04.2022

Относно: Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2021 година.

Решение № 394 / 28.04.2022

Относно: Приемане на изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.

Решение № 393 / 28.04.2022

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в Община Лясковец за 2022 година.

Решение № 392 / 14.04.2022

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № РД 50-196/29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за изпълнение на Стратегия за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020, сключен между Министерство на земеделието – Управляващ орган, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Управляващ орган и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”.

Решение № 391 / 14.04.2022

Относно: Даване на съгласие Кметът на Община Лясковец да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на сгради - публична общинска собственост.

Решение № 390 / 14.04.2022

Относно: Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2022 година.

Решение № 389 / 31.03.2022

Относно: Разрешение за изработване на частично изменение на действащия Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП - ПР) и проект на План за застрояване (ПУП - ПЗ) на с. Добри дял, общ. Лясковец в обхвата на поземлени имоти (ПИ) № 1122 и ПИ № 271, за които е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) II271 – за парк и ресторант в кв. 44 по плана на с. Добри дял, общ. Лясковец и улица с о.т. 154 – 160 - 161 и 168.

Решение № 388 / 31.03.2022

Относно: Включване на имоти – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС), през 2022 година.

Решение № 387 / 31.03.2022

Относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 1228, за който е отреден УПИ XX1228 в кв. 81 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.

Решение № 386 / 31.03.2022

Относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2327, за който е отреден УПИ III2327 в кв. 4 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.

Решение № 385 / 31.03.2022

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество.

Решение № 384 / 31.03.2022

Относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2021 г.

Решение № 383 / 31.03.2022

Относно: Отчет за изпълнението на „Регионална програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново“ 2021-2028 г. с модул за Община Лясковец за 2021 г.

Решение № 382 / 31.03.2022

Относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Лясковец за 2022 г.

Решение № 381 / 31.03.2022

Относно: Календарна план – сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.04.2022 г. до 31.12.2022 г.

Решение № 380 / 31.03.2022

Относно: Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2022 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

Решение № 379 / 31.03.2022

Относно: Вземане на решение от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново на извънредно неприсъствено общо събрание за избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2021 г.

Решение № 378 / 31.03.2022

Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.

Решение № 377 / 31.03.2022

Относно: Становище по представения коригиран Бизнес план за развитието на дейността на „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново за регулаторния период 01.01.2022 г. – 31.12.2026 г., съгласно дадените указания с писмо изх. № 91-00-14/11.02.2022 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Решение № 376 / 24.03.2022

Относно: Одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности на Община Лясковец за периода 2023 - 2025 г.

Решение № 375 / 24.02.2022

Относно: Одобряване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец, общ. Лясковец в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) XXXІX - за комплексно жилищно строителство в квартал 98 по ПУП на гр. Лясковец.

Решение № 374 / 24.02.2022

Относно: Разрешение за изработване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП – ПР – ПЗ) на с. Козаревец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV817 – за производствено складови дейности в кв. 18А по плана на с. Козаревец, общ. Лясковец и улица с о.т. 24 – 34б – 36а, с цел разширение на съществуваща складова база.

Решение № 373 / 24.02.2022

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: Изграждане „Кабелна линия 20 kV за осигуряване връзка на ФЕЦ „Лясковец, „Армако“ АД – „Аркус“ АД.

Решение № 372 / 24.02.2022

Относно: Утвърждаване на списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Лясковец за общо ползване за стопанската 2022/2023 г.

Решение № 371 / 24.02.2022

Относно: Разглеждане и приемане на годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в „Медицински център I - Лясковец “ ЕООД гр. Лясковец.

Решение № 370 / 24.02.2022

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 01.08.2021 г. до 31.12.2021 г.

Решение № 369 / 27.01.2022

Относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2022 година.

Решение № 368 / 27.01.2022

Относно: Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за четвъртото тримесечие на 2021 г.

Решение № 367 / 27.01.2022

Относно: Приемане на решение за одобряване на средства за извършване на неотложен ремонт на ВиК инсталацията в сградата на общинска администрация Лясковец.

Решение № 366 / 27.01.2022

Относно: Приемане на „Регионална програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново“ 2021 - 2028 г.

Решение № 365 / 27.01.2022

Относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Лясковец, мандат 2019 – 2023 г.

Решение № 364 / 27.01.2022

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Лясковец и неговите комисии за периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г.

Решение № 363 / 27.01.2022

Относно: План за дейността на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2022 г.