This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...


Търсене в решенията на Общинския съвет:
        Търсене по номер на решение

Решения на Общински съвет от 2017 г.


Решение № Дата Относно
356 28.12.2017 План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2018 година.
355 28.12.2017 Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2017 година.
354 28.12.2017 Заявление за ползване под наем на помещения в сградата на „Медицински център І” гр.Лясковец.
353 28.12.2017 Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.
352 28.12.2017 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
351 28.12.2017 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
350 28.12.2017 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
349 28.12.2017 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
348 28.12.2017 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
347 28.12.2017 Календарен план - сметка за спортните прояви в Община Лясковец за първото тримесечие на 2018 г.
346 28.12.2017 Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2018 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
345 28.12.2017 Приемане на „План за противодействие на тероризма в Община Лясковец“.
344 28.12.2017 Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2018 г., мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с обект „Детска ясла „Мир” - гр.Лясковец – Рехабилитация на детска площадка за деца до 3 години и ремонт и възстановяване на ограда”.
343 28.12.2017 Приемане на допълнение и изменение на Решение № 216/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 г.
342 28.12.2017 Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2018 година.
341 13.12.2017 Определяне на представител на Община Лясковец за участие в комисия за изработване на областна здравна карта на област Велико Търново.
340 13.12.2017 Приемане на изменение и допълнение на Решение № 216/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 г.
339 30.11.2017 Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2017 година.
338 30.11.2017 Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2017 година.
337 30.11.2017 Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.
336 30.11.2017 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
335 30.11.2017 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.
334 30.11.2017 Програма за дейността на читалищата в Община Лясковец за 2018 г.
333 22.11.2017 Поемане на общински дълг за отпускане еднократно на нов заем в размер на 500 000 лв. от централния бюджет за рефинансиране на непогасения размер от заема със срок за възстановяване не по-дълъг от една година.
332 22.11.2017 Отмяна на Решение № 331/14.11.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за удължаване срока за възстановяване на отпуснатия безлихвен заем за сметка на централния бюджет на Община Лясковец.
331 14.11.2017 Удължаване срока за възстановяване на отпуснатия безлихвен заем за сметка на централния бюджет на Община Лясковец.
330 26.10.2017 Попълване състава на постоянна комисия в Общински съвет -Лясковец.
329 26.10.2017 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия, за поземлени имоти с № 143002, № 143003 и № 143004 по Картата за възстановената собственост на землището на гр. Лясковец, местност „Клена”.
328 26.10.2017 Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд на Община Лясковец, с начин на трайно ползване „полски път” на ползватели за стопанската 2017/2018 г.
327 26.10.2017 Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2018 година.
326 26.10.2017 Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2017-2018 година в Община Лясковец.
325 26.10.2017 Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец и на Председателя на Общински съвет - Лясковец за третото тримесечие на 2017 година.
324 26.10.2017 Трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.
323 26.10.2017 Приемане на изменение и допълнение на Решение № 216/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 г.
322 26.10.2017 Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2017 г.
321 28.09.2017 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване извън границите на урбанизирана територия за поземлен имот с № 140021 по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местност „Чифлика”.
320 28.09.2017 Допълване на цялостната схема за разполагане на преместваеми обекти в насените места на територията на община Лясковец - град Лясковец.
319 28.09.2017 Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на Община Лясковец за 2018 - 2020 година.
318 28.09.2017 Кандидатстване на Община Лясковец като партньор на Община Виделе, Румъния с проектно предложение „Приказки за култура, история и природа” по 3-та (трета) покана за набиране на проектни предложения на „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния -България 2014-2020 г.”, по приоритетна ос 2 „Зелен район”, специфична цел 2.1. „Да се подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство”.
317 28.09.2017 Кандидатстване на Община Лясковец като водещ партньор с проектно предложение „Изграждане на система за предотвратяване и ранно предупреждение за наводнения” по 3-та (трета) покана за набиране на проектни предложения на „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014-2020 г.”, по Приоритетна ос 3 „Безопасен регион”, специфична цел 3.1. „Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион”.
316 28.09.2017 Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2017 година.
315 28.09.2017 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
314 28.09.2017 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
313 28.09.2017 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
312 28.09.2017 Утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2018 г. и приемане начина на ползване на дървесина от ОГФ.
311 12.09.2017 Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-образователните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2017/2018 година.
310 31.08.2017 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.
309 31.08.2017 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
308 31.08.2017 Оттегляне предложението за утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2018 г. и приемане начина на ползване на дървесина от ОГФ.
307 31.08.2017 Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя от общински поземлен фонд (ОПФ).
306 31.08.2017 Приемане на изменение и допълнение на Решение № 216/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 г.
305 31.08.2017 Определяне на Детска градина „Сладкопойна чучулига” с.Джулюница за включване в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 г.
304 27.07.2017 План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2017 година.
303 27.07.2017 Отчет за дейността Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2017 г.
302 27.07.2017 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 януари 2017 г. до 30 юни 2017 г.
301 27.07.2017 Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец за второто тримесечие на 2017 г.
300 27.07.2017 Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.
299 27.07.2017 Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на образованието и науката, за обезпечаване на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с регистрационен номер № BG05M2OP001-3.002-0051-С01 от 05.07.2017 г. по проект: „Иновативен модел за интеграция на учениците от етническите малцинства в училище” по процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”.
298 27.07.2017 Приемане на изменение и допълнение на Решение № 216/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 г.
297 27.07.2017 Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2017 година.
296 27.07.2017 Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2017 година.
295 27.07.2017 Средства от дарение, сред вливане на Детска градина „Щастливо детство” с.Добри дял в Детска градина „Сладкопойна чучулига” с.Джулюница.
294 27.07.2017 Преобразуване чрез вливане на Детска градина „Щастливо детство” с.Добри дял, община Лясковец в Детска градина „Сладкопойна чучулига” с.Джулюница, община Лясковец.
293 27.07.2017 Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2017/2018 година.
292 20.06.2017 Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
291 20.06.2017 Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на духовността и културата.
290 20.06.2017 Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.
289 20.06.2017 Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
288 20.06.2017 Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на икономиката.
287 20.06.2017 Допълване списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в общинска администрация на Община Лясковец за 2017 г.
286 20.06.2017 Включване на имот - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2017 година.
285 20.06.2017 Включване на имот - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2017 година.
284 20.06.2017 Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2017 година.
283 20.06.2017 Отдаване под наем на общински имот – Ветеринарна лечебница с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович” № 25.
282 20.06.2017 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
281 20.06.2017 Информация за извършените пролетни селскостопански дейности и осъществена подготовка за жътвената кампания за стопанската 2016/2017 г., сравнена с предходната стопанска 2015/2016 г.
280 20.06.2017 Съгласие за определяне на трасе за изграждането на пътна връзка с трайна настилка за преминаването до поземлен имот (ПИ) № 122062 по Картата на възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Тополите” (собственост на „НИКО - 96” ЕООД), изграждането на пътната връзка за преминаване от поземлен имот №000223 - републикански път (държавна собственост), през поземлен имот № 000221 - полски път (общинска собственост на Община Лясковец) до поземлен имот № 122062 (собственост на „НИКО - 96” ЕООД) по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Тополите”.
279 20.06.2017 Актуализиране на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.
278 20.06.2017 Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на „Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци - ООД” - Велико Търново.
277 20.06.2017 Откриване процедура за смяна на ликвидатора на „ЛОТОС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец.
276 20.06.2017 Годишен финансов отчет на „ЛОТОС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец за 2015 година и за 2016 година.
275 20.06.2017 Изменение на Решение № 224/22.02.2017 г. на Общински съвет - Лясковец относно издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № РД 50-196/29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., сключен между Министерство на земеделието и храните – Управляващ орган, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Управляващ орган и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”.
274 20.06.2017 Разглеждане точка 12 от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Лясковец на 20.06.2017 г. на закрито заседание.
273 26.05.2017 Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2017 година.
272 26.05.2017 Продажба на общинско жилище.
271 26.05.2017 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
270 26.05.2017 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост.
269 26.05.2017 Допълване на цялостната схема за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр. Лясковец.
268 26.05.2017 Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново на редовно годишно отчетно събрание.
267 26.05.2017 Отпускане на средства за покриване на разходи, направени във връзка с отстраняване на настъпили вреди в резултат на интензивни дъждове на 13 - 14.06.2016 г., за запазване целостта на Регионална система за управление на отпадъците.
266 26.05.2017 Предложение за отпускане еднократна финансова помощ.
265 26.05.2017 Приемане на изменение и допълнение на Решение № 216/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 г.
264 26.05.2017 Годишен финансов отчет на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД за 2016 година.
263 26.05.2017 Определяне и утвърждаване на основна месечна работна заплата на кмета на Кметство с.Козаревец, считано от 11.05.2017 г.
262 27.04.2017 Промяна състава на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
261 27.04.2017 Откриване процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир „Честово”, представляващ имот № 000548 в землището на гр. Лясковец, чрез отдаването му под наем.
260 27.04.2017 Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2017 година.
259 27.04.2017 Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя от общински поземлен фонд (ОПФ).
258 27.04.2017 Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец, с начин на трайно ползване (НТП) „полски път” на ползватели за стопанската 2016/2017 г.
257 27.04.2017 Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2017 година в Община Лясковец.
256 27.04.2017 Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2016 година.
255 27.04.2017 Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 година, изготвена от Комисия за детето по чл. 20а от Закона за закрила на детето при Община Лясковец.
254 27.04.2017 Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец за първото тримесечие на 2017 година.
253 27.04.2017 Преустановяване действието на Решение № 615/28.06.2007 г. на Общински съвет - Лясковец.
252 27.04.2017 Поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за осигуряване на задължителен собствен финансов принос за изпълнение на проект № 249 „Енергийна реконструкция и модернизация на Читалище „Напредък - 1870” - гр.Лясковец”, финансиран със средства от Национален Доверителен Екофонд (НДЕФ).
251 27.04.2017 Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за 2018 - 2020 година.
250 27.04.2017 Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2017 г.
249 27.04.2017 Приемане на отчета на бюджета на Община Лясковец за 2016 година.
248 30.03.2017 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 юли 2016 г. до 31 декември 2016 г.
247 30.03.2017 Приемане Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2016 година.
246 30.03.2017 Включване на имот - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2017 година.
245 30.03.2017 Определяне предназначението на общинско жилище за продажба.
244 30.03.2017 Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя от общински поземлен фонд (ОПФ).
243 30.03.2017 Отчет за изпълнението на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново (2014-2020 г.), приета с Решение № 606/28.05.2015 г. на Общински съвет - Лясковец.
242 30.03.2017 Календарен план - сметка за спортните прояви в Община Лясковец за 2017 г.
241 30.03.2017 Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2017 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
240 30.03.2017 Приемане на План за изпълнение на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец през 2017 г.
239 30.03.2017 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Лясковец през 2018 година.
238 30.03.2017 Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Лясковец.
237 30.03.2017 Приемане на допълнение и изменение на Решение № 216/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 година.
236 16.03.2017 Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на „Лясковски лозя” АД на редовно годишно събрание.
235 16.03.2017 Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство Козаревец в Община Лясковец.
234 16.03.2017 Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.
233 16.03.2017 Приемане на изменение и допълнение на Решение № 216/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 г.
232 22.02.2017 Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2016 година.
231 22.02.2017 Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2017 година.
230 22.02.2017 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.
229 22.02.2017 Утвърждаване на списъци на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец за общо и за индивидуално ползване за стопанската 2017/2018 г.
228 22.02.2017 Приемане на „Стратегия за закрила на детето при Община Лясковец за периода 2017 – 2020 година”.
227 22.02.2017 Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново.
226 22.02.2017 Изменение на Решение № 220/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец, относно Проект: „Мрежа за зелени работни места” – „Насърчаване на екотуризъм и биологично земеделие като новаторски механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в областта на Румъния - България” по Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния – България 2014 - 2020 г.
225 22.02.2017 Преобразуване на Основно училище „П.Р.Славейков” с. Джулюница в обединено училище с първа гимназиална степен (І - X клас).
224 22.02.2017 Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № РД 50-196/29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020, сключен между Министерство на земеделието и храните – Управляващ орган, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Управляващ орган и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”.
223 22.02.2017 Приемане на допълнение и изменение на Решение №216/26.01.2017 г. за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 година.
222 26.01.2017 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
221 26.01.2017 Решение за одобряване на Подробен устройствен план за застрояване и Парцеларен план (ПУПЗ и ПП) във връзка с промяна предназначението на земеделска земя и определяне трасе със сервитутна зона за довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура, за имоти извън границите на урбанизирана територия, представляващи поземлени имоти с № 037001, № 037003, № 037004, № 037005, № 037006, № 037029, № 037030 и № 037031 по Картата за възстановена собственост на землището на с. Козаревец, общ. Лясковец, местност „Попенец”, включени в концесионна площ за добив с предмет – експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства с Решение № 282/18.04.2016 г. на Министерски съвет.
220 26.01.2017 Проект: „Мрежа за зелени работни места” – „Насърчаване на екотуризъм и биологично земеделие като новаторски механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в областта на Румъния - България” по Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния – България 2014 - 2020 г.
219 26.01.2017 Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2017 г., мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с обект „Аварийно отводняване и възстановяване на настилка на вътрешно дворно пространство на НУ „Цани Гинчев”, гр.Лясковец”.
218 26.01.2017 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец.
217 26.01.2017 Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за четвъртото тримесечие на 2016 година.
216 26.01.2017 Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 година.
215 26.01.2017 Определяне и утвърждаване на основна месечна работна заплата на кмета на Община Лясковец, кметовете на населените места в Община Лясковец и възнаграждението на председателя на Общински съвет - Лясковец, считано от 01.01.2017 година.
214 26.01.2017 Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2017 година.
213 26.01.2017 Приемане на Годишен план за приватизация на обекти - общинска собственост по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2017 година.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |