Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 319 / 28.09.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 37 от заседание
на ОбС, проведено на 28.09.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 319

ОТНОСНО: Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на Община Лясковец за 2018 - 2020 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, Решение № 37/19.01.2017 г. на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2018 година, указанията за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2018 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2019 и 2020 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018 - 2020 година, съгласно Приложения №№ 1а, 6г и 8.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/