Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 272 / 26.05.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 31 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 272

ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1 и чл.36, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета от Общински съвет - Лясковец, във връзка с Решение № 245/30.03.2017 г. на Общински съвет - Лясковец и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа „за”, 7 „против” и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се извърши продажба на общинско жилище, представляващо: Жилищна сграда с площ от 42 кв.м, заедно с прилежащ Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІ- 523, в кв. 106 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, целият с площ от 260 кв.м, с административен адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 101, съгласно Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 342/24.04.1999 г. на наемателят Стефка Валева Сандева, при пазарна цена в размер на 10 640.00 лв. без ДДС и 11 464.96 лв. (единадесет хиляди четиристотин шестдесет и четири лева, деветдесет и шест стотинки) с вкл. данък върху добавената стойност (ДДС).

2. Заплащането на пазарната цена и дължимите режийни разноски и такси да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 36, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета от Общински съвет - Лясковец.

3. Дължимата цена с вкл. ДДС да се заплати в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF
код за вид плащане: 445500
Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец.

Режийни разноски в размер на 2 % върху пазарната цена без ДДС да се заплатят по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF
код за вид плащане: 448007
Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец.

Местен данък в размер 2.8 % върху пазарната цена без ДДС да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF
код за вид плащане: 442500
Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец.

Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарна оценка в размер на 160.00 лв. (сто и шестдесет лева), да се заплатят в касата на Община Лясковец – стая № 19.
Такса „Административна услуга” в размер на 40.00 лв.(четиридесет лева да се заплати в Информационния център в Община Лясковец.
Непарични платежни средства за плащанията по т. 3 не се приемат.

4. Възлага на Кмета на Община Лясковец предприемане на последващи действия, съгласно Закона за общинската собственост и Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета от Общински съвет - Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/