Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 280 / 20.06.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 20.06.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 280

ОТНОСНО: Съгласие за определяне на трасе за изграждането на пътна връзка с трайна настилка за преминаването до поземлен имот (ПИ) № 122062 по Картата на възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Тополите” (собственост на „НИКО - 96” ЕООД), изграждането на пътната връзка за преминаване от поземлен имот №000223 - републикански път (държавна собственост), през поземлен имот № 000221 - полски път (общинска собственост на Община Лясковец) до поземлен имот № 122062 (собственост на „НИКО - 96” ЕООД) по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Тополите”.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за определяне на трасе за изграждането на пътна връзка с трайна настилка за преминаването до поземлен имот (ПИ) № 122062 по Картата на възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местност „Тополите” (собственост на „НИКО - 96” ЕООД), което трасе за пътна връзка с трайна настилка съобразно изготвения проект за ПУП за ПИ № 122062 по Картата на възстановена собственост на землище на гр.Лясковец, следва да се прокара от ПИ 000223 с начин на трайно ползване „републикански път” (държавна собственост) през ПИ № 000221 с начин на трайно ползване „полски път” (общинска собственост на Община Лясковец), достигайки до ПИ № 122062 (собственост на „НИКО - 96” ЕООД), като съобразно изготвения проект кривите на завиване са с радиус от 12м и размер на площта от ПИ № 000221, подлежаща на промяна на предназначението е от 28 кв.м.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/