Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 341 / 13.12.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 42 от заседание
на ОбС, проведено на 13.12.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 341

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Лясковец за участие в комисия за изработване на областна здравна карта на област Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с т.15 и чл.27, ал.5 от ЗМСМА, чл.29, ал.4 от Закона за лечебните заведения, писмо с вх. № ИП-03-5311/30.11.2017 г. на Министерство на здравеопазването и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец определя Невена Добрева Петрова - старши експерт „Здравеопазване и социални дейности” в Дирекция „Икономическа политика и хуманитарни дейности” в общинска администрация на Община Лясковец, за представител на Община Лясковец в комисията по чл. 29, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, за изработване на областна здравна карта на област Велико Търново.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/