Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 235 / 16.03.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 27 от заседание
на ОбС, проведено на 16.03.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 235

ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство Козаревец в Община Лясковец.

На основание чл.42, ал.6 и ал.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 127 МИ/25.02.2017 г. на Общинската избирателна комисия - Лясковец, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.57, ал.2, т.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Избира Петя Маринова Николова за временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство” в Кметство Козаревец, за периода от вземане на настоящото решение до полагане на клетва от новоизбрания кмет на частичния избор за кмет на кметство Козаревец.

ІІ. Лицето, временно изпълняващо длъжността „Кмет на кметство”, съгласно чл.38, ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение, за периода до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл.2, т.4 и Приложение № 5 от ПМС 67/14.04.2010 г. и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, Общински съвет - Лясковец определя основна месечна работна заплата на Петя Маринова Николова - временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство Козаревец, в размер на 789 лева и по един процент за всяка година професионален опит и стаж, съгласно Кодекса на труда и сключения колективен трудов договор.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/