This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...


Търсене в решенията на Общинския съвет:
        Търсене по номер на решение

Решения на Общински съвет от 2006 г.


Решение № Дата Относно
526 21.12.2006 Процедури по избор на площадка за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Стражица и Златарица.
525 21.12.2006 Провеждане конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на търговско дружество.
524 21.12.2006 Определяне предназначението на общинските жилища.
523 21.12.2006 Изменение и допълнение на Решение № 226/23.12.2004г. на Общински съвет – Лясковец.
522 21.12.2006 Безвъзмездно прехвърляне на елементите за външно изкуствено осветление (УО) на улици, площади, паркове, градини и други недвижими имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на Община Лясковец.
521 21.12.2006 Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
520 21.12.2006 Приемане на Стратегия за развитието на социалните услуги на територията на Община Лясковец за периода 2007-2010 година.
519 21.12.2006 Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец през 2007 година.
518 21.12.2006 Одобряване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец.
517 21.12.2006 Допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.
516 21.12.2006 Приемане на План за работа на Общински съвет-Лясковец през първото полугодие на 2007 година.
515 21.12.2006 Приемане на допълнителен бюджет на Община Лясковец за 2006 година.
514 30.11.2006 Предоставяне еднократна помощ на Николай Енчев Гугучков с адрес: гр.Лясковец, ул. “Т.Хрулев” № 21.
513 30.11.2006 Откриване процедура за концесия на обект УПИ ХІХ, отреден за спортна площадка в кв. 82 по ПУП на гр. Лясковец, собственост на Община Лясковец.
512 30.11.2006 Провеждане конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на търговско дружество.
511 30.11.2006 Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки в УПИ ХV-за гаражи и обслужване, кв. 3 по ПУП гр. Лясковец.
510 30.11.2006 Участие на Общината в Сдружение с нестопанска цел “За Веселина” и определяне на представители на Общината в това сдружение.
509 30.11.2006 Обезпечаване със средства за мероприятия, свързани с организирането на коледно-новогодишните празници и приемането на България в Европейския съюз.
508 30.11.2006 Кандидатстване за отпускане на средства от Социалноинвестиционен фонд (СИФ).
507 30.11.2006 Отчет за изпълнението на Програма за опазване на околната среда на Община Лясковец.
506 30.11.2006 Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Лясковец за 2006 година.
505 30.11.2006 Информация за прибраната селскостопанска продукция на територията на Община Лясковец.
504 30.11.2006 Вътрешни компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2006г.
503 30.11.2006 Допълнение и изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.
502 26.10.2006 Предложение от Христо Петков Милев - ликвидатор на “БКС” ЕООД гр.Лясковец относно замяна на имоти срещу дълг.
501 26.10.2006 Разпореждане с имоти общинска собственост.
500 26.10.2006 Откриване процедура за приватизация на общински имот.
499 26.10.2006 Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки в УПИ ХІХ-за гаражи и обслужване, кв. 6 по ПУП гр. Лясковец.
498 26.10.2006 Информация за състоянието на дружествата с общинско участие.
497 26.10.2006 Проект за частично изменение на действащия подробен устройствен план за регулация на с.Козаревец, относно разширение на урегулиран поземлен имот І – за нуждите на тютюнев монопол в кв.15 по плана за регулация на с.Козаревец.
496 26.10.2006 Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на спорта на територията на Община Лясковец.
495 26.10.2006 Решение за отпускане на еднократна парична помощ.
494 26.10.2006 Попълване състава на постоянни комисии.
493 29.09.2006 Предложение от ликвидатора на “БКС” ЕООД гр.Лясковец относно приемане на пазарни оценки.
492 29.09.2006 Предложение от ликвидатора на “БКС” ЕООД гр.Лясковец относно приемане на пазарни оценки.
491 29.09.2006 Предложение от ликвидатора на “БКС” ЕООД гр.Лясковец относно приемане на пазарни оценки.
490 29.09.2006 Предложение от ликвидатора на “БКС” ЕООД гр.Лясковец относно приемане на пазарни оценки.
489 29.09.2006 Провеждане конкурс за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на търговско дружество.
488 29.09.2006 Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки в УПИ ХХ-за гаражи и обслужване, кв. 6 по ПУП гр. Лясковец.
487 29.09.2006 Откриване процедура за приватизация на обект от годишния план за приватизация.
486 29.09.2006 Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.
485 29.09.2006 Определяне на наемни цени на земеделска земя от резултативния фонд – пасища, мери и пустеещи земи за нуждите на земеделските производители – животновъди на територията на общината.
484 29.09.2006 Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2007 година.
483 29.09.2006 Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2006-2007 година в Община Лясковец.
482 31.08.2006 Приемане на началния баланс на “БКС” ЕООД /в ликвидация/ гр.Лясковец.
481 31.08.2006 Отмяна на точки от Решение № 394/26.01.2006г. на Общински съвет – Лясковец.
480 31.08.2006 Замяна на общински имот – земеделска земя с имоти – земеделски земи, собственост на физическо лице.
479 31.08.2006 Разпореждане с обекти общинска собственост.
478 31.08.2006 Разпореждане с обект общинска собственост.
477 31.08.2006 Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки в УПИ ХVІІ-за гаражи и обслужване, кв. 6 по ПУП гр. Лясковец.
476 31.08.2006 Преобразуване на общински имот – РПСОВ за градовете Горна Оряховица и Лясковец, от публична в частна общинска собственост и предоставянето му безвъзмездно за ползване на “ВиК-Йовковци” ООД гр.Велико Търново.
475 31.08.2006 Промяна в списъка на капиталовите разходи на Община Лясковец за 2006г.
474 31.08.2006 Утвърждаване структурата на образователната мрежата на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2006/2007 година.
473 31.08.2006 Определяне и утвърждаване на средна месечна брутна работна заплата и средства за работна заплата в Община Лясковец за дейностите – делегирани от държавата и местни, считано от 01.07.2006г.
472 27.07.2006 Изграждане на високотехнологична индустриална зона.
471 27.07.2006 Провеждане конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на търговско дружество.
470 27.07.2006 Провеждане конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на търговско дружество.
469 27.07.2006 Промяна в списъка на капиталовите разходи на Община Лясковец за 2006 година.
468 27.07.2006 Одобряване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец.
467 27.07.2006 Информация за изпълнението на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2006 година.
466 29.06.2006 Удостояване с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към община Лясковец.
465 29.06.2006 Удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.
464 29.06.2006 Удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.
463 22.06.2006 Предложения за удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец” и с годишни награди за заслуги към Община Лясковец.
462 22.06.2006 Избор на комисия по провеждане на тайното гласуване за предложения за удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.
461 22.06.2006 Правила за избор на предложения за удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.
460 22.06.2006 Предложение за разглеждане на точка 7 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Лясковец на 22.06.2006г. на закрито заседание.
459 22.06.2006 Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.
458 22.06.2006 Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.
457 22.06.2006 Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.
456 22.06.2006 Отлагане разглеждането на предложение за продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.
455 22.06.2006 Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.
454 22.06.2006 Отдаване под наем част от имот - публична общинска собственост.
453 22.06.2006 Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот – невключен в имуществото на общинско търговско дружество.
452 22.06.2006 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
451 22.06.2006 Проект за “Частично изменение на подробен устройствен план за регулация на с.Козаревец в обхват квартали 35, 36 и части от 33 и 37”.
450 22.06.2006 Предложение относно разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция.
449 22.06.2006 Информация за извършените пролетни селскостопански работи в община Лясковец.
448 22.06.2006 Приемане на План за работа на Общински съвет-Лясковец през второто полугодие на 2006 година.
447 25.05.2006 Провеждане конкурс за приватизация на три общински нежилищни имота, невключени в имуществото на търговско дружество.
446 25.05.2006 Откриване процедура по замяна на земеделски имот – общинска собственост със земеделски имоти, собственост на физическо лице.
445 25.05.2006 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
444 25.05.2006 Провеждане конкурс за приватизация на два общински нежилищни имота, невключени в имуществото на търговско дружество.
443 25.05.2006 Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки в УПИ І – за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП гр.Лясковец.
442 25.05.2006 Информация за дейността на “БКС” ЕООД гр.Лясковец към 30.04.2006г.
441 25.05.2006 Предложение относно “Лясковски лозя” АД гр.Лясковец.
440 25.05.2006 Промяна в структурата на Общинска администрация.
439 25.05.2006 Приемане на информация за осъществяваната социална политика от Община Лясковец.
438 27.04.2006 Отчет за дейността на “БКС” ЕООД гр.Лясковец през 2005 година.
437 27.04.2006 Информация относно извършен вътрешен финансов одит на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.
436 27.04.2006 Предложение относно “Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.
435 27.04.2006 Предложение относно “Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.
434 27.04.2006 Предложение относно “Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.
433 27.04.2006 Отчет за дейността на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД през 2005 година.
432 27.04.2006 Предложение относно откриване на процедура по предоставяне на концесия.
431 27.04.2006 Актуализация на списъка с обекти за продажба, съгласно ЗОС през 2006 година.
430 27.04.2006 Актуализация на годишния план за приватизация и откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество.
429 27.04.2006 Изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.
428 27.04.2006 Доклад за изпълнение на общия устройствен план на град Лясковец.
427 27.04.2006 Отчет за дейността на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Лясковец през 2005 година.
426 27.04.2006 Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2006 година в Община Лясковец.
425 27.04.2006 Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
424 27.04.2006 Районна пречиствателна станция за отпадни води за градовете Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица.
423 27.04.2006 Предложение за изменение на дружествения договор на “ЧИСТА ВОДА” ООД.
422 27.03.2006 Разпореждане с обекти общинска собственост.
421 27.03.2006 Учредяване на ООД с общинско участие, съвместно с Община Горна Оряховица.
420 27.03.2006 Разпореждане с имущество на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.
419 27.03.2006 Участие на Община Лясковец като акционер в увеличаване на капитала на “Лясковски лозя” АД гр.Лясковец, чрез внасяне на непарична вноска, срещу чиято стойност записва нови акции, съответно на дела й в капитала на дружеството.
418 27.03.2006 Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление.
417 27.03.2006 Отчет за изпълнение на Общинската програма по енергийна ефективност.
416 27.03.2006 Отчет на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Лясковец за периода 2004-2010 година.
415 27.03.2006 Информация за състоянието на административното обслужване в община Лясковец.
414 27.03.2006 Проекто-мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2006/2007 година.
413 27.03.2006 Промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.
412 27.02.2006 Предложение от “Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.
411 27.02.2006 Предложение за прекратяване на разискванията по точка 10 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Лясковец на 27.02.2006г. /Предложение от “Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец./.
410 27.02.2006 Предложение за разглеждане на точка 10 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Лясковец на 27.02. 2006г. на закрито заседание.
409 27.02.2006 Отписване на продадени активи на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.
408 27.02.2006 Замяна на земеделски имот – общинска собственост със земеделски имоти, собственост на физическо лице.
407 27.02.2006 Провеждане конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговско дружество.
406 27.02.2006 Провеждане конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговско дружество.
405 27.02.2006 Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.
404 27.02.2006 Приемане списък на обектите за продажба съгласно Закона за общинската собственост през 2006 година.
403 27.02.2006 Приемане годишен план за приватизация на обекти съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2006г.
402 27.02.2006 Допълване на Решение № 386 от 26.01.2006г. на Общински съвет - Лясковец.
401 27.02.2006 Кандидатстване за отпускане на помощ по Програма “PHARE”.
400 27.02.2006 Кандидатстване за отпускане на средства от Социалноинвестиционен фонд (СИФ).
399 27.02.2006 Кандидатстване за отпускане на средства от Социалноинвестиционен фонд (СИФ).
398 27.02.2006 Обезвреждане на неопасни отпадъци.
397 27.02.2006 Районна пречиствателна станция за отпадни води за градовете Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица.
396 16.02.2006 Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2006 година.
395 16.02.2006 Приемане годишния отчет на бюджета за 2005 година на Община Лясковец.
394 26.01.2006 Разпореждане с активи на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.
393 26.01.2006 Промяна на капитала на “Лясковски лозя” АД гр.Лясковец.
392 26.01.2006 Промяна на капитала на “Лясковски лозя” АД гр.Лясковец.
391 26.01.2006 Замяна на общински имот – земеделска земя с имоти – земеделски земи, собственост на физическо лице.
390 26.01.2006 Разпореждане с обекти общинска собственост.
389 26.01.2006 Безвъзмездно придобиване на собственост върху недвижим имот-държавна собственост, съгласно чл.54 от Закона за държавната собственост.
388 26.01.2006 Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация на обекти, съгласно ЗСПК и списъка на обекти за продажби, съгласно ЗОС за 2005 година.
387 26.01.2006 Приемане на Културен календар на Община Лясковец за 2006 година и План-сметка за обезпечаването му.
386 26.01.2006 Утвърждаване на такса за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец през 2006 година.
385 26.01.2006 Преразпределение на остатъка от средствата в частта “Делегирани от държавата дейности” на Бюджет 2005г. на Община Лясковец.
384 26.01.2006 Отчет за работата на Общински съвет – Лясковец през второто полугодие на 2005 година.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |