Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 474 / 31.08.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 45 от заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 474

ОТНОСНО: Утвърждаване структурата на образователната мрежата на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2006/2007 година.

На основание чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в съответствие с разпоредбите на Наредба № 7 от 29.12.2000г. на МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава броя на групите в целодневните детски градини на територията на Община Лясковец:

ЦДГ “Детелина” с.Козаревец
1 смесена група – 22 деца, от тях в ПГ – 5 деца;

ЦДГ “Калинка” с.Мерданя
1 смесена група – 12 деца, от тях в ПГ – 2 деца;

ЦДГ с.Драгижево
1 смесена група – 17 деца, от тях в ПГ – 4 деца;

ЦДГ “Радост” гр.Лясковец – 4 групи – 89 деца;
І-ва група - 23 деца
ІІ-ра група - 22 деца
ІІІ-та група - 21 деца
ПГ - 23 деца

ЦДГ “Славейче” гр.Лясковец – 3 групи – 68 деца;
І-ва група - 23 деца
ІІ-ра група - 28 деца
ПГ група - 17 деца

ЦДГ “Пчелица” гр.Лясковец – 4 групи – 93 деца;
І-ва група - 23 деца
ІІ-ра група - 23 деца
ІІІ-та група - 23 деца
ПГ - 24 деца

ЦДГ “Сладкопойна чучулига” с.Джулюница – 3 групи – 49 деца;
І-ва група - 22 деца
ІІ-ра група - 12 деца
ПГ - 15 деца

ЦДГ “Щастливо детство” с.Добри дял – 2 групи – 42 деца;
І-ва група - 22 деца
ІІ-ра група - 20 деца
Няма шестгодишни деца за подготвителна група.

Всичко ЦДГ – 19 групи – 392 деца.


2. Утвърждава броя на паралелките в училищата на територията на Община Лясковец:

СОУ “Максим Райкович” град Лясковец:

първи клас - 2 паралелки – 37 ученика
втори клас - 2 паралелки – 34 ученика
трети клас - 1 паралелка – 22 ученика
четвърти клас - 1 паралелка – 24 ученика

пети клас - 3 паралелки – 69 ученика
шести клас - 4 паралелки – 94 ученика
седми клас - 4 паралелки – 106 ученика
осми клас - 3 паралелки – 74 ученика

девети клас
1 профилирана паралелка – 25 ученика
1 непрофилирана паралелка – 26 ученика

десети клас
1 профилирана паралелка – 28 ученика
1 непрофилирана паралелка – 23 ученика

единадесети клас
2 профилирани паралелки – 33 ученика
1 непрофилирана паралелка – 18 ученика

дванадесети клас
1 профилирана паралелка – 22 ученика
1 непрофилирана паралелка – 17 ученика

ПИГ - 4 групи - 100 ученика


ОУ “Иван Вазов” с.Добри дял:

първи клас - 1 паралелка – 15 ученика
втори клас - 1 паралелка – 19 ученика
четвърти клас - 1 паралелка – 12 ученика

пети клас - 1 паралелка – 12 ученика
шести клас - 1 паралелка – 12 ученика
седми клас - 1 паралелка – 14 ученика
осми клас - 1 паралелка – 13 ученика

ПИГ - 2 групи – 51 ученика


ОУ “П.Р.Славейков” село Джулюница:

първи клас - 1 паралелка – 17 ученика
втори клас - 1 паралелка – 12 ученика
трети клас - 1 паралелка – 13 ученика
четвърти клас - 1 паралелка – 16 ученика

пети клас - 1 паралелка – 13 ученика
шести клас - 1 паралелка – 18 ученика
седми клас - 1 паралелка – 23 ученика
осми клас - 1 паралелка – 15 ученика

ПИГ - 3 групи – 75 ученика


НУ “Цани Гинчев” град Лясковец:

подготвителен клас – 1 паралелка – 13 деца
първи клас – 1 паралелка – 27 ученика
втори клас – 2 паралелки – 34 ученика
трети клас – 2 паралелки – 37 ученика
четвърти клас – 1 паралелка – 25 ученика

ПИГ – 3 групи – 75 ученика


НУ “Никола Козлев” град Лясковец:

първи клас – 1 паралелка – 16 ученика
втори клас – 1 паралелка – 27 ученика
трети клас – 1 паралелка – 28 ученика
четвърти клас – 2 паралелки – 31 ученика

ПИГ – 2 групи – 51 ученика


3. ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” с. Козаревец:
Утвърждава следния брой паралелки:

втори клас – 1 паралелка – 8 ученика
трети и четвърти клас – 1 слята паралелка – 8 ученика
пети и шести клас – 1 слята паралелка – 10 ученика


4. Всяко едно звено – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити при недостиг на финансови средства, да си осигури допълнителни средства за издръжка над утвърдените стандарти по бюджета.

5. При намаляване броя на учениците и децата в полуинтернатните групи, подготвителните класове /групи/ в училищата и групите в ЦДГ под норматива за минимален брой, съгласно изискванията на Наредба № 7 от 2000г. на МОН, същите да се закриват със заповед на кмета на Общината.

6. При неспазване броя на учениците и децата в класовете и групите в училищата и детските градини, и при констатиране на нарушения на подаденото в Образец 1, да се информира Регионалния инспекторат на образованието-В.Търново за търсене на отговорност от лицата за неправилно подадените данни.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/