Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 475 / 31.08.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 45 от заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 475

ОТНОСНО: Промяна в списъка на капиталовите разходи на Община Лясковец за 2006г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.18 и чл.42, ал.2 от Закона за общинския бюджет и във връзка с лошото състояние на настилката на ул. “Кооперативна” в с.Козаревец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Променя Приложение № 5 към Решение № 396/16.02.2006г. на Общински съвет Лясковец, като допълва нов обект - “Ремонт уличната настилка на ул. “Кооперативна” с.Козаревец” за сумата до 50 000 лева, с източник на финансиране - извънбюджетен фонд “Приватизация” /чл.10, ал.1, т.3 от ЗПСПК/.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/