This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...


Търсене в решенията на Общинския съвет:
        Търсене по номер на решение

Решения на Общински съвет от 2014 г.


Решение № Дата Относно
547 29.12.2014 План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2015 година.
546 29.12.2014 Включване на имот - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2014 година.
545 29.12.2014 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
544 29.12.2014 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
543 29.12.2014 Информация за есенните селскостопански дейности - получена продукция и сеитба.
542 29.12.2014 Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари 2015 г. до края на месец март 2015 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
541 29.12.2014 Приемане на допълнение и изменение на Решение № 417/12.02.2014 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2014 година.
540 29.12.2014 Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2015 година.
539 29.12.2014 Предложение от кмета на с. Джулюница, относно размера на промила за такса „битови отпадъци” на физически лица в Кметство с.Джулюница за 2015 г.
538 29.12.2014 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.
537 08.12.2014 Провеждане на общо събрание на „Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци - ООД” - Велико Търново.
536 27.11.2014 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
535 27.11.2014 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
534 27.11.2014 Включване на имот - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2014 година.
533 27.11.2014 Обявяване на имот - частна общинска собственост, за публична общинска собственост, на основание чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.
532 27.11.2014 Избор на лице, осъществяващо управление на горските територии - общинска собственост.
531 27.11.2014 Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.
530 27.11.2014 Програма за дейността на читалищата в община Лясковец за 2015 година.
529 27.11.2014 Допълнение и изменение на Решение № 417/12.02.2014 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2014 година.
528 27.11.2014 Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ за проект: „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец” по мярка 322 на Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.
527 27.11.2014 Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор № 41/3/3221335/04.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ за проект: „Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като сграда с местно културно значение в град Лясковец” по мярка 322 на Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.
526 23.10.2014 Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за третото тримесечие на 2014 година.
525 23.10.2014 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
524 23.10.2014 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
523 23.10.2014 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
522 23.10.2014 Определяне на цена за водоустойчиви, светлоотразителни стикери със съответния номер на разрешението за таксиметров превоз на пътници.
521 23.10.2014 Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър превоз.
520 23.10.2014 Допълване на списъка на пътуващите служители в общинска администрация на Община Лясковец за 2014 година.
519 23.10.2014 Изменение на Решение № 416/12.02.2014 г. на Общински съвет-Лясковец за одобряване общата численост и структурата на общинска администрация в Община Лясковец.
518 23.10.2014 Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовката за есенно-зимния сезон на 2014 - 2015 година в Община Лясковец.
517 23.10.2014 Определяне кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново.
516 23.10.2014 Определяне кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново.
515 23.10.2014 Определяне кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново.
514 23.10.2014 Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2014 година.
513 23.10.2014 Поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проекти, финансирани по договори за безвъзмездна финансова помощ № 41/3/3230236/17.09.2013 г., № 41/3/3130155/18.10.2013 г., № 41/3/3220065/21.10.2013 г. и № 41/3/3130631/12.03.2014 г., сключени с Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”, със средства от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.
512 23.10.2014 Определяне на размера на трудовото възнаграждение на кмета на Кметство с.Джулюница в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет, считано от 24.10.2014 г.
511 23.10.2014 Попълване състава на постоянна комисия в Общински съвет-Лясковец.
510 18.09.2014 Отдаване под наем на имоти - публична общинска собственост.
509 18.09.2014 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия за поземлени имоти с №№ 063030 и 000235 по Картата за възстановена собственост в землището на с.Козаревец, община Лясковец, местност „До шосето”.
508 18.09.2014 Определяне срока на валидност на разрешението за таксиметров превоз на пътници.
507 18.09.2014 Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа”, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за църква „Св. Васил” по ПУП на гр.Лясковец” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
506 18.09.2014 Прекратяване на Сдружение „За чисти селища“, учредено между общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица.
505 18.09.2014 Приемане актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2015 г. - 2017 г.
504 18.09.2014 Приемане на изменение и допълнение на Решение № 417/ 12.02.2014 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2014 година.
503 18.09.2014 Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство Джулюница в Община Лясковец.
502 28.08.2014 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.
501 28.08.2014 Изменение на Решение № 489/31.07.2014 г. на Общински съвет - Лясковец за издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор № 41/3/3210627/21.03.2014 г. за отпускане на финансова помощ за проект: „Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на Община Лясковец”, по мярка 321 на Стратегия за местно развитие на сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.
500 28.08.2014 Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2014/2015 година.
499 28.08.2014 Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Лясковец за периода 2014-2017 година и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Лясковец за периода 2014-2024 година.
498 28.08.2014 Приемане на Общински план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 - 2020 година.
497 31.07.2014 Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2014 година.
496 31.07.2014 Включване на имот - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2014 година.
495 31.07.2014 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
494 31.07.2014 Разпореждане с имоти - частна общинска собственост, включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2014 година.
493 31.07.2014 Обявяване имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение.
492 31.07.2014 Искане за безвъзмездно прехвърляне по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост, на имот - частна държавна собственост и придобиването му от Община Лясковец.
491 31.07.2014 Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за второто тримесечие на 2014 година.
490 31.07.2014 Приемане на Правила за публично-частно партньорство в Община Лясковец по проект: „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец”, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-98/ 25.10.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.
489 31.07.2014 Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор № 41/3/3210627/21.03.2014 г. за отпускане на финансова помощ за проект: „Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на Община Лясковец”, по мярка 321 на Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.
488 31.07.2014 Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2014 година.
487 31.07.2014 Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2014 година.
486 31.07.2014 Средищни училища в Община Лясковец, предвидени за включване в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2014/2015 година.
485 31.07.2014 Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Лясковец.
484 03.07.2014 Създаване на регионално сдружение по чл.24 от Закона за управление на отпадъците за регион Велико Търново.
483 23.06.2014 Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
482 23.06.2014 Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
481 23.06.2014 Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
480 23.06.2014 Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на икономиката.
479 23.06.2014 Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец”.
478 23.06.2014 Преименуване на стадион „Юнак” гр.Лясковец.
477 23.06.2014 План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2014 година.
476 23.06.2014 Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2014 година.
475 23.06.2014 Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.
474 23.06.2014 Информация за извършените пролетни селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания за стопанската 2013-2014 г., сравнена с предходната стопанска година.
473 23.06.2014 Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция на спортна площадка и изграждане на достъп за хора с увреждания в град Лясковец” по Наредба № 2 за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения на Министерство на младежта и спорта.
472 23.06.2014 Разглеждане точка 8 от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Лясковец на 23.06.2014 г. на закрито заседание.
471 23.06.2014 Разглеждане точка 7 от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Лясковец на 23.06.2014 г. на закрито заседание.
470 16.06.2014 Обявяване на сградата на Музея на гурбетчийското градинарство, находяща се в кв.97, УПИ VІІ по плана на гр.Лясковец, находяща се на ул. „Петър Караминчев” № 22, като сграда с местно историческо и културно значение, във връзка с кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като сграда с местно културно значение в град Лясковец” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.
469 16.06.2014 Наименование на Музей на гурбетчийското градинарство.
468 16.06.2014 Годишни финансови отчети на „ЛОТОС” ЕООД за 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 година.
467 16.06.2014 Доклад на ликвидатора на „ЛОТОС” ЕООД.
466 30.05.2014 Информация за извършените ремонти на сградата на Медицинския център в гр.Лясковец през 2013 г.
465 30.05.2014 Представяне информация за досега извършените строително-ремонтни работи по проекти в Музея на гурбетчийското градинарство.
464 30.05.2014 Разпореждане с имоти - частна общинска собственост, включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2014 година.
463 30.05.2014 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия - поземлен имот с № 143002 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Клена”.
462 30.05.2014 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план -План за застрояване извън границите на урбанизирана територия за поземлени имоти с № № 140015 и 140014 по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местност „Чифлика”.
461 30.05.2014 Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново.
460 30.05.2014 Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново.
459 30.05.2014 Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2014 година, одобрена с Протокол от 16.05.2014 г. на заседание на Комисията за закрила на детето при Община Лясковец.
458 30.05.2014 Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор № 41/3/3210066/17.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ за проект: „Създаване на съвременни условия за спорт, отдих и рекреация на активните младежи и жители на община Лясковец” по мярка 321 на Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.
457 30.05.2014 Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2014 година.
456 24.04.2014 Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за първото тримесечие на 2014 година.
455 24.04.2014 Включване на имот - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2014 година.
454 24.04.2014 Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2013 година.
453 24.04.2014 Приемане на допълнение и изменение на Решение № 417/12.02.2014 г. на Общински съвет - Лясковец, за приемане бюджета на Община Лясковец за 2014 година.
452 24.04.2014 Приемане изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.
451 24.04.2014 Приемане изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец, приета от Общински съвет - Лясковец.
450 24.04.2014 Приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в община Лясковец за 2014 г. - 2015 г., във връзка с изпълнението на утвърдената от общински съвет „Стратегия за развитие на социалните услуги 2011 г. - 2015 г.”.
449 24.04.2014 Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор № 41/3/3130631/12.03.2014 г. за отпускане на финансова помощ за проект: „Развитие на нови туристически атракции към Музея на гурбетчийското градинарство в град Лясковец” по мярка 313 на Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.
448 24.04.2014 Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2014 година.
447 24.04.2014 Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2014 година в Община Лясковец.
446 24.04.2014 Предложение от „Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец, във връзка с неразпределената печалба на дружеството за 2013 година.
445 24.04.2014 Годишен финансов отчет на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД за 2013 година.
444 24.04.2014 Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство Джулюница на Община Лясковец.
443 27.03.2014 Молба от Кирил Ангелов Киров, с адрес: с.Джулюница, ул. „Трети март” № 36, за еднократна финансова помощ.
442 27.03.2014 Включване на имот - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2014 година.
441 27.03.2014 Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост.
440 27.03.2014 Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.
439 27.03.2014 Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.
438 27.03.2014 Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2013 година.
437 27.03.2014 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия - поземлен имот с № 123047 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Писунка”.
436 27.03.2014 Отчет на Програмата за опазване на околната среда на територията на община Лясковец, приета с Решение № 195/28.10.2008 г. на Общински съвет - Лясковец.
435 27.03.2014 Календарен план за спортните прояви на Община Лясковец за 2014 година и План-сметка на необходимите средства за обезпечаването им.
434 27.03.2014 Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2014 година и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите.
433 27.03.2014 Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на дете.
432 27.03.2014 Стратегия за организационно развитие на Община Лясковец, изготвена по проект: „Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.
431 27.03.2014 Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „ПАРТНЬОРИ ЗА ЛЯСКОВЕЦ” с проект: „Изграждане на информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса в Община Лясковец” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ – Лясковец - Стражица” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
430 27.03.2014 Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като сграда с местно културно значение в град Лясковец” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ – Лясковец - Стражица” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
429 27.03.2014 Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Рехабилитация на тротоари и пешеходни алеи в малките населени места на територията на община Лясковец”, по Компонент 1 „Кандидатстване с готови инвестиционни проекти” на Процедурата за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост.
428 27.03.2014 Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Възстановяване на зона за обществен отдих около Читалище „Земеделец” в село Козаревец”, по Компонент 1 „Кандидатстване с готови инвестиционни проекти” на Процедурата за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост.
427 27.03.2014 Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Обновяване на обществена сграда на кметство в село Мерданя, община Лясковец”, по Компонент 1 „Кандидатстване с готови инвестиционни проекти” на Процедурата за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост.
426 27.03.2014 Даване съгласие за поставяне на мемориален знак в памет на Емил Емилов Шарков, в УПИ-І - за училище, в кв.81 по Подробен устройствен план на гр.Лясковец.
425 27.02.2014 Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за 2015 година - 2017 година.
424 27.02.2014 Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2014 година.
423 27.02.2014 Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.
422 27.02.2014 Разпореждане с имоти - частна общинска собственост, включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2014 година.
421 27.02.2014 Разпореждане с имоти - частна общинска собственост, включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2014 година.
420 27.02.2014 Приемане План за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Лясковец за 2014 година.
419 27.02.2014 Отчет на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 40/26.01.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.
418 27.02.2014 Становище за приемане на допълнението на одобрения бизнес-план на ВиК „Йовковци” ООД гр.Велико Търново за удължения регулаторен период до 31.12.2015 година.
417 12.02.2014 Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2014 година.
416 12.02.2014 Одобряване общата численост и структурата на общинска администрация в Община Лясковец.
415 12.02.2014 Приемане отчета на бюджета на Община Лясковец за 2013 година.
414 30.01.2014 Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.
413 30.01.2014 Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за четвъртото тримесечие на 2013 година.
412 30.01.2014 Определяне и утвърждаване на парична награда на кмета на Общината и кметовете на населените места в Община Лясковец през 2014 година.
411 30.01.2014 Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2013 година.
410 30.01.2014 Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 юли 2013 година до 31 декември 2013 година.
409 30.01.2014 Приемане на Годишен план за приватизация на обекти - общинска собственост, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2014 година.
408 30.01.2014 Приемане Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2014 година.
407 30.01.2014 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия - поземлен имот с № 143048 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Клена”.
406 30.01.2014 Приемане Отчет на общинския план за действие на младежта за 2013 г. и Общински годишен план за младежта за 2014 г.
405 30.01.2014 Информация за дейността на Сдружение "За чисти селища" през 2013 г. и напредъка на проектно предложение № DIR-5112122-1179 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" по процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”, Приоритетна ос 2 на ОП "Околна среда 2007-2013 г.".
404 30.01.2014 Доклад от извършен функционален анализ на администрацията в Община Лясковец по проект: „Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец”, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 12-11-46/09.10.2012 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.
403 30.01.2014 Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор № 41/3/3220065/21.10.2013 г. за отпускане на финансова помощ за проект: „Подобряване облика на населените места на територията на Община Лясковец” по мярка 322 на Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”.
402 30.01.2014 Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор № 41/3/3130155/18.10.2013 г. за отпускане на финансова помощ за проект: „Местност „Светицата” – новата туристическа атракция с историческа значимост на община Лясковец” по мярка 313 на Стратегия за местно развитие на сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”.
401 30.01.2014 Приемане изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |