This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...


Търсене в решенията на Общинския съвет:
        Търсене по номер на решение

Решения на Общински съвет от 2004 г.


Решение № Дата Относно
230 23.12.2004 Разпореждане с обект общинска собственост.
229 23.12.2004 Разпореждане с обекти общинска собственост.
228 23.12.2004 Отдаване под наем язовир - публична общинска собственост.
227 23.12.2004 Отдаване под наем части от имоти публична общинска собственост.
226 23.12.2004 Продължаване на договор за наем на обект Гробищен парк гр.Лясковец.
225 23.12.2004 Продължаване на договор за наем на обект Гробищен парк гр.Лясковец.
224 23.12.2004 Учредяване право на безвъзмездно ползване върху обект частна общинска собственост.
223 23.12.2004 Утвърждаване на процедури относно избор на управител на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец.
222 23.12.2004 Отчет за дейността на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.
221 23.12.2004 Отчет за дейността на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец.
220 23.12.2004 Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация съгласно ЗПСК и списъка на обектите за продажба съгласно ЗОС през 2004 година.
219 23.12.2004 Промяна структурата на Общинска администрация - Лясковец – дирекция “БФСД.
218 23.12.2004 Приемане на План за работа на Общински съвет-Лясковец през първото полугодие на 2005 година.
217 23.12.2004 Приемане на допълнителен бюджет на Община Лясковец за 2004 година.
216 23.12.2004 Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.
215 25.11.2004 Разпореждане с недвижими имоти и ДМА, собственост на “Лотос” ЕООД /в ликвидация/ гр.Лясковец.
214 25.11.2004 Разпореждане с общинска собственост.
213 25.11.2004 Процедура по предоставяне на концесия на обект публична общинска собственост.
212 25.11.2004 Утвърждаване на минимални наемни цени на обекти, собственост на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.
211 25.11.2004 Утвърждаване на минимални наемни цени на обекти, собственост на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.
210 25.11.2004 Промяна на плана за приватизация на обекти през 2004 година.
209 25.11.2004 Изменение и допълнение на Решение № 193/28.10.2004г. на Общински съвет – Лясковец.
208 25.11.2004 Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Лясковец за 2004г.
207 25.11.2004 Утвърждаване на такса за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец през 2005 година.
206 25.11.2004 Придобиване на дълготрайни материални активи.
205 25.11.2004 Промяна в Наредбата за администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
204 25.11.2004 Утвърждаване на годишно ползване на дървесина от Общинския горски фонд за 2005г.
203 25.11.2004 Информация за прибраната селскостопанска продукция на територията на община Лясковец.
202 28.10.2004 Избор на съдебни заседатели.
201 28.10.2004 Избор на съдебни заседатели.
200 28.10.2004 Избор на съдебни заседатели.
199 28.10.2004 Избор на съдебни заседатели.
198 28.10.2004 Избор на съдебни заседатели.
197 28.10.2004 Приемане на пазарна цена и начина на продажба на недвижим имот, собственост на “Лотос” ЕООД /в ликвидация/ гр. Лясковец.
196 28.10.2004 Предложение от управителя на “БКС” ЕООД гр.Лясковец относно проектодоговор за отдаване под наем на ДМА, собственост на дружеството.
195 28.10.2004 Даване на правомощия на кмета на Община Лясковец да сключи споразумение с данъчна администрация относно възлагане на функции и правомощия по чл.237, ал.3 и ал.4 от Данъчно процесуалния кодекс.
194 28.10.2004 Разпореждане с общински поземлен фонд – земеделски земи.
193 28.10.2004 Трансформиране на обект публична общинска собственост в частна.
192 28.10.2004 Промяна на Решение № 173 от 30.09.2004г. на Общински съвет - Лясковец.
191 28.10.2004 Одобряване на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията на Подробен устройствен план (план-схема) за изграждане на кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио-телевизионни програми и предоставяне на далекосъобщителни услуги на територията на град Лясковец.
190 28.10.2004 Наредба за единен режим за зоните за ползване и застрояване на стопански постройки за отглеждане на домашни животни на територията на Община Лясковец.
189 28.10.2004 Общинска програма за развитие на спорта на територията на община Лясковец.
188 28.10.2004 Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2004г. в община Лясковец.
187 28.10.2004 Информация за дейността на Общинска служба “Земеделие и гори” град Лясковец.
186 28.10.2004 Информация относно изграждане на Регионално депо за твърди битови отпадъци за общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Стражица и Златарица.
185 30.09.2004 Даване на разрешение за разпореждане с активи на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.
184 30.09.2004 Даване на разрешение за разпореждане с активи на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.
183 30.09.2004 Даване на разрешение за разпореждане с активи на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.
182 30.09.2004 Отмяна на точка 1 от Решение № 445/25.07.2002г. на Общински съвет - Лясковец.
181 30.09.2004 Отчет за работата на управителя на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.
180 30.09.2004 Отчет за работата на управителя на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.
179 30.09.2004 Утвърждаване списък-предложение за финансиране от държавния бюджет през 2005 година на обекти от общинската пътна мрежа.
178 30.09.2004 Учредяване право на пристрояване.
177 30.09.2004 Отдаване под наем част от имот публична общински собственост.
176 30.09.2004 Разпореждане с общински имот.
175 30.09.2004 Актуализация на плана за приватизация на обекти – общинска собственост през 2004 година.
174 30.09.2004 Актуализация на плана за приватизация на обекти – общинска собственост през 2004 година.
173 30.09.2004 Предложение от Общинска служба “Земеделие и гори” гр.Лясковец за извършване замяна на земеделска земя от Общински поземлен фонд със земеделска земя, собственост на юридическо лице съгласно чл.36, ал.1 от ППЗСПЗЗ.
172 30.09.2004 Промяна в Методиката за определяне наемни цени на общинско имущество.
171 30.09.2004 Утвърждаване на начина на определяне на размера на такса “битови отпадъци”.
170 30.09.2004 Промяна на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
169 30.09.2004 Администриране на местните данъци и такса “битови отпадъци” от 01.01.2005 година.
168 30.09.2004 Предложение за промяна на предложението за администриране на местните данъци и такса “битови отпадъци” от 01.01.2005 година.
167 30.09.2004 Актуализация на Стратегия за устойчиво развитие на община Лясковец за периода 2000 – 2006 година.
166 30.09.2004 Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Лясковец, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги.
165 30.09.2004 Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец за периода 2004 – 2010 година.
164 30.09.2004 Промени в Културния календар на Община Лясковец за 2004 година.
163 30.09.2004 Промяна на точка ІV от Решение № 160/31.08.2004г. на Общински съвет – Лясковец.
162 30.09.2004 Създаване на комисия за избор на съдебни заседатели.
161 30.09.2004 Създаване на комисия за избор на съдебни заседатели.
160 31.08.2004 Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2004/2005г.
159 29.07.2004 Промяна предназначението на територии, предвидени по действащи устройствени планове за озеленени площи за широко обществено ползване.
158 29.07.2004 Трансформиране на обект публична общинска собственост в частна.
157 29.07.2004 Предложение за отдаване на концесия на водоеми с обем 2 х 4000 куб.м, находящи се в местност “Гагова могила”, землище гр.Лясковец.
156 29.07.2004 Писмо на Областен управител град Велико Търново изх. № 1005-4/26.07.2004г.
155 29.07.2004 Предоставяне под наем на помещение на политическа партия.
154 29.07.2004 Предоставяне под наем на помещение – частна общинска собственост.
153 29.07.2004 Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост.
152 29.07.2004 Отдаване под наем на язовир “Върбанова чешма” – публична общинска собственост.
151 29.07.2004 Молба от “Планета – 98” ООД, с.Писарево, общ. Г.Оряховица за придобиване на земеделска земя – общинска собственост.
150 29.07.2004 Приемане Методика за определяне наемни цени на общинско имущество.
149 29.07.2004 Приемане на Програма за енергийна ефективност на община Лясковец.
148 29.07.2004 Отчет за състоянието на “Лотос” ЕООД гр.Лясковец към 30.06.2004г.
147 29.07.2004 Отчет за състоянието на “Лотос” ЕООД гр.Лясковец към 30.06.2004г.
145 29.07.2004 Промяна структурата на Общинска администрация.
144 29.07.2004 Промяна структурата на Общинска администрация.
143 29.07.2004 Промяна структурата на Общинска администрация.
142 29.07.2004 Промяна структурата на Общинска администрация.
141 29.07.2004 Промяна структурата на Общинска администрация.
140 29.07.2004 Приемане на Наредба за организиране на търговската дейност на територията на Община Лясковец.
139 29.07.2004 Информация за противопожарното състояние на община Лясковец.
138 29.07.2004 Предложение за столово хранене на учениците.
137 29.07.2004 Промяна Решение № 64 от 12.03.2004г. на Общински съвет - Лясковец.
136 29.07.2004 Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Общината и председателя на Общински съвет - Лясковец.
135 29.07.2004 Утвърждаване на месечни средни брутни работни заплати на кметовете на кметства, считано от 01.07.2004 година.
134 29.07.2004 Вътрешни компенсирани промени между отделните обекти.
133 29.07.2004 Информация за изпълнението на бюджета на Община Лясковец към 30 юни 2004г.
132 29.07.2004 Отчет за работата на Общински съвет – Лясковец през периода 4 ноември 2003г. – 30 юни 2004г.
146 29.06.2004 Отчет за състоянието на “Лотос” ЕООД гр.Лясковец към 30.06.2004г.
131 29.06.2004 Удостояване с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към община Лясковец.
130 29.06.2004 Удостояване с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към община Лясковец.
129 29.06.2004 Удостояване с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към община Лясковец.
128 29.06.2004 Удостояване със звание “Почетен гражданин на община Лясковец”.
127 29.06.2004 Удостояване със звание “Почетен гражданин на община Лясковец”.
126 24.06.2004 Предложения за удостояване с почетно гражданство на община Лясковец и с годишни награди /почетен знак и диплом/ за заслуги към община Лясковец.
125 24.06.2004 Предложение за разглеждане на точка 16 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Лясковец на 24.06.2004г. на закрито заседание.
124 24.06.2004 Предложение относно промяна предназначението на територии, предвидени по действащи устройствени планове за озеленени площи за широко обществено ползване.
123 24.06.2004 Предложение за столово хранене на учениците.
122 24.06.2004 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
121 24.06.2004 Отдаване под наем част от имот публична общинска собственост.
120 24.06.2004 Включване обекти общинска собственост в списъка за продажба, съгласно Закона за общинската собственост.
119 24.06.2004 Разпореждане с общински имот.
118 24.06.2004 Разпореждане с общински имот.
117 24.06.2004 Провеждане конкурс за приватизация на обособени части от имуществото на “БКС” ЕООД гр. Лясковец и общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, за стопански цели.
116 24.06.2004 Информация за състоянието на сградния фонд общинска собственост в община Лясковец.
115 24.06.2004 Информация за състоянието и ползването на земеделските земи и резултатите от пролетните селскостопански дейности на територията на община Лясковец.
114 24.06.2004 Информация за състоянието и проблеми на екологията в община Лясковец.
113 24.06.2004 Информация за състоянието на клубовете на пенсионера на територията на община Лясковец.
112 24.06.2004 Информация за осъществяваната социална политика в община Лясковец.
111 24.06.2004 Приемане План за работа на Общински съвет-Лясковец за второто полугодие на 2004 година.
110 24.06.2004 Утвърждаване на 29 юни 2004г. /вторник/ - Петровден /празник на гр.Лясковец/ за неработен ден за работещите в бюджетната сфера в община Лясковец.
109 24.06.2004 Информация за проведена среща по въпроси, свързани със състоянието на “ПИЕНО” ЕООД гр.В.Търново.
108 27.05.2004 Учредяване право на пристрояване.
107 27.05.2004 Отдаване под наем част от имот публична общинска собственост.
106 27.05.2004 Отдаване под наем част от имот публична общинска собственост.
105 27.05.2004 Определяне броя, вида и местонахождението на общинските жилища, съгласно чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост.
104 27.05.2004 Приемане информация за състояние и стопанисване на общински поземлен фонд на територията на Община Лясковец.
103 27.05.2004 Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
102 27.05.2004 Изясняване собствеността на сградния фонд и материалната база в имот общинска собственост, находящ се в УПИ VІІ – за стопанска инициатива, кв.134 по Подробен устройствен план на гр.Лясковец – промишлена зона.
101 27.05.2004 Информация за безработицата в община Лясковец през 2003г. и първото тримесечие на 2004г.
100 27.05.2004 Информация за състоянието и развитието на спорта и туризма в Община Лясковец.
99 27.05.2004 Приемане на доклад на комисията за самооценяване на критериите и показателите за акредитация на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД.
98 27.05.2004 Даване на съгласие за провеждане на акредитационна процедура на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД.
97 27.05.2004 Утвърждаване на мероприятия за финансова стабилизация на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД.
96 27.05.2004 Отчет за изпълнение на Стратегия за устойчиво развитие на община Лясковец за периода 2000-2003 година.
95 27.05.2004 Предложение за неприемане на отчета за изпълнение на Стратегия за устойчиво развитие на община Лясковец за периода 2000-2003 година.
94 27.05.2004 Информация за състоянието и стопанисването на общински горски фонд, паркове и озеленени площи в населените места.
93 27.05.2004 Приемане на Наредба за реда и условията за упражняване на правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.
92 27.05.2004 Актуализиране състава на временната комисия за изработване Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.
91 29.04.2004 Стратегия за развитие на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.
90 29.04.2004 Отчети за дейността на общинските дружества през 2003 година.
89 29.04.2004 Промяна предназначението на територии, предвидени по действащи устройствени планове за озеленени площи за широко обществено ползване.
88 29.04.2004 Приемане Доклад за изпълнение на общия устройствен план на град Лясковец.
87 29.04.2004 Утвърждаване проектомрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2004/2005г.
86 29.04.2004 Приемане на Общинска стратегия за закрила на детето.
85 29.04.2004 Създаване на комисия за работа с родители.
84 29.04.2004 Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост.
83 29.04.2004 Утвърждаване списък на обектите за продажба, съгласно Закона за общинска собственост през 2004 година.
82 29.04.2004 Приемане годишен план за приватизация на обекти, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
81 29.04.2004 Приемане Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
80 29.04.2004 Приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
79 29.04.2004 Определяне на средни месечни брутни заплати и средствата за изплащането им по направления в Община Лясковец от 01.01.2004г.
78 25.03.2004 Разглеждане на молба от ПК “Стефан Панев” с.Джулюница.
77 25.03.2004 Допълване на Решения №№ 51 и 52 от 26.02.2004г. на Общински съвет - Лясковец.
76 25.03.2004 Предоставяне под наем обект – общинска собственост за клуб на политическа партия.
75 25.03.2004 Предоставяне за ползване обект – общинска собственост за клуб на пенсионера.
74 25.03.2004 Информация за извършените продажби в Община Лясковец през 2003 година.
73 25.03.2004 Приемане Наредба за рекламната дейност на територията на Община Лясковец.
72 25.03.2004 Приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Лясковец.
71 25.03.2004 Определяне и утвърждаване на средни месечни брутни заплати и средства за изплащането им по направления в Община Лясковец от 01.01.2004 година.
70 25.03.2004 Инвестиционна програма за 2004 година на Община Лясковец.
69 25.03.2004 Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2004г. в Община Лясковец.
68 25.03.2004 Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
67 25.03.2004 Информация за дейността на Полицейски участък гр.Лясковец през 2003 година и първите два месеца на 2004 година.
66 25.03.2004 Актуализиране на състава на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане.
65 25.03.2004 Попълване състава на постоянните комисии при Общински съвет - Лясковец.
64 12.03.2004 Приемане бюджета на Община Лясковец за 2004 година.
63 26.02.2004 Създаване на Местна /общинска/ комисия за обществен ред и сигурност.
62 26.02.2004 Промяна в състава на постоянната комисия по “РЕД, СИГУРНОСТ, ЗАКОННОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО” към Общински съвет – Лясковец.
61 26.02.2004 Вземане на решения за “БКС” ЕООД гр.Лясковец.
60 26.02.2004 Вземане на решения за “Лотос” ЕООД гр.Лясковец.
59 26.02.2004 Утвърждаване промени в Общинския план за развитие.
58 26.02.2004 Промяна на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
57 26.02.2004 Отдаване под наем на общински имот.
56 26.02.2004 Отдаване под наем на общински имот.
55 26.02.2004 Откриване процедура за продажба на общински имот.
54 26.02.2004 Откриване процедура за продажба на общински имот.
53 26.02.2004 Откриване процедура за замяна на общински имот.
52 26.02.2004 Разпореждане с общински имот.
51 26.02.2004 Разпореждане с общински имот.
50 26.02.2004 Актуализация на списъка за приватизация на обекти по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и откриване на процедура за приватизация на обособени части от имуществото на общинска фирма “БКС” ЕООД гр.Лясковец.
49 26.02.2004 Одобряване структурата на Общинска администрация Лясковец.
48 29.01.2004 Приемане на доклад относно състоянието на “БКС” ЕООД и “Лотос” ЕООД гр.Лясковец.
47 29.01.2004 Приемане на План за работа на Общински съвет-Лясковец за първото полугодие на 2004г.
46 29.01.2004 Отпускане персонална пенсия на сирак.
45 29.01.2004 Отмяна на част от точка 4 от Решение № 302/27.09.2001г. на Общински съвет-Лясковец.
44 29.01.2004 Културен календар на Община Лясковец за 2004 година и План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите залегнали в него.
43 29.01.2004 Утвърждаване на държавен план-прием в СОУ “Максим Райкович” гр.Лясковец за учебната 2004/2005 година, след завършено основно образование.
42 29.01.2004 Отдаване под наем движими вещи и части от имоти публична общинска собственост в училищата СОУ “Максим Райкович”, НУ “Никола Козлев”, НУ “Цани Гинчев” гр.Лясковец, ОУ “П.Р.Славейков” с.Джулюница за осъществяване на столово хранене на ученици.
41 29.01.2004 Представляване на Общински съвет - Лясковец при Разрешения за строеж, проекти за подробни устройствени планове и техните изменения по реда на Закона за устройство на територията, когато Община Лясковец се явява заинтересован собственик.
40 29.01.2004 Вземане на решение за участие на Община Лясковец в Сдружение с нестопанска цел между общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица и определяне на представители на Общината в това Сдружение.
39 29.01.2004 Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за 2003 година.
38 29.01.2004 Програма за опазване на околната среда на Община Лясковец за периода 2003 - 2010 година.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |