This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...


Търсене в решенията на Общинския съвет:
        Търсене по номер на решение

Решения на Общински съвет от 2015 г.


Решение № Дата Относно
45 28.12.2015 Отмяна на Решение № 27/30.11.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за разпореждане с имот - частна общинска собственост.
44 28.12.2015 Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Лясковец за 2015 година.
43 28.12.2015 План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2016 година.
42 28.12.2015 Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.
41 28.12.2015 Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.
40 28.12.2015 Отдаване под наем част от имот - публична общинска собственост.
39 28.12.2015 Разпореждане с имот - частна общинска собственост, включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 година.
38 28.12.2015 Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2015 година.
37 28.12.2015 Изменение на Решение № 615/28.05.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2015 година и определяне начина на ползването й.
36 28.12.2015 Решение за одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на техническа инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, представляващ неразделна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от Закона за устройство на територията, включващ Подробен устройствен план - Парцеларен план за определяне трасе със сервитутна зона и Инвестиционен проект за изграждане на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия - кабелна линия за външно електрозахранване СрН - 20кV на обекти в поземлен имот с № 143003 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Клена”.
35 28.12.2015 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за линейни обекти на довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, представляващи водопровод и канал за нуждите на поземлен имот (ПИ) с № 210006 по Картата за възстановена собственост (КВС) на землището на с.Козаревец, община Лясковец.
34 28.12.2015 Разрешение за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от Закона за устройство на територията, включващ Подробен устройствен план за застрояване (ПУПЗ) за определяне на градоустройствена основа за застрояване и Инвестиционен проект за строежи в поземлен имот с № 008005 по Картата за възстановена собственост на землището на с.Джулюница, община Лясковец, местност „Гойчето”.
33 28.12.2015 Информация за есенните селскостопански дейности – получена продукция и сеитба.
32 28.12.2015 Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2016 година и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
31 28.12.2015 Приемане на допълнение и изменение на Решение № 564/17.02.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2015 година.
30 28.12.2015 Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2016 година.
29 28.12.2015 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.
28 30.11.2015 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
27 30.11.2015 Разпореждане с имот - частна общинска собственост, включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 година.
26 30.11.2015 Програма за дейността на читалищата в община Лясковец за 2016 г.
25 30.11.2015 Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци - ООД” - Велико Търново.
24 30.11.2015 Определяне на общински съветници за участие в Работна група за наблюдение на изпълнението на План за развитие на Община Лясковец.
23 30.11.2015 Определяне на представител на Общински съвет - Лясковец в Общото събрание на „Асоциация общински гори“.
22 30.11.2015 Определяне представител на Общински съвет - Лясковец в Областния съвет за развитие на област Велико Търново.
21 30.11.2015 Определяне представители на Община Лясковец в Общото събрание на Регионално сдружение на общини „Янтра”.
20 30.11.2015 Определяне делегати на Община Лясковец в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.
19 30.11.2015 Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на съдружниците на „БУЛМЕКС – ОЛ” ООД - гр. Велико Търново.
18 30.11.2015 Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на „Лясковски лозя“ АД - гр. Лясковец.
17 30.11.2015 Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.
16 30.11.2015 Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново.
15 30.11.2015 Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2015 г.
14 30.11.2015 Определяне и утвърждаване на основна месечна работна заплата на кмета на Община Лясковец, кметовете на населените места в Община Лясковец и възнаграждението на председателя на Общински съвет - Лясковец, считано от 06.11.2015 г.
13 30.11.2015 Предложение за фиксиране работното време на председателя на Общински съвет - Лясковец.
12 30.11.2015 Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2015 г.
11 30.11.2015 Създаване на постоянни комисии в Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.
10 30.11.2015 Създаване на постоянни комисии в Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.
9 30.11.2015 Създаване на постоянни комисии в Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.
8 30.11.2015 Създаване на постоянни комисии в Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.
7 30.11.2015 Създаване на постоянни комисии в Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.
6 30.11.2015 Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.
5 30.11.2015 Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.
4 13.11.2015 Промяна състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
3 13.11.2015 Създаване на Постоянна комисия за установяване на конфликт на интереси по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
2 13.11.2015 Създаване на временна комисия за изработване Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.
1 06.11.2015 Избор на Председател на Общински съвет - Лясковец.
697 05.10.2015 Ново обсъждане на Решение № 694 от Протокол № 64/23.09.2015 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № ОА04-10267/30.09.2015 г. на Областния управител на област Велико Търново.
696 05.10.2015 Ново обсъждане на Решение № 694 от Протокол № 64/23.09.2015 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № ОА04-10267/30.09.2015 г. на Областния управител на област Велико Търново.
695 05.10.2015 Ново обсъждане на Решение № 694 от Протокол № 64/23.09.2015 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № ОА04-10267/30.09.2015 г. на Областния управител на област Велико Търново.
694 23.09.2015 Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство в Кметство Добри дял.
693 23.09.2015 Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство в Община Лясковец.
692 23.09.2015 Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство в Община Лясковец.
691 23.09.2015 Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство в Община Лясковец.
690 23.09.2015 Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство в Община Лясковец.
689 23.09.2015 Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Лясковец.
688 23.09.2015 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.
687 23.09.2015 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.
686 23.09.2015 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
685 23.09.2015 Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 година.
684 23.09.2015 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
683 23.09.2015 Разпореждане с имот - частна общинска собственост, включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 година.
682 23.09.2015 Предложение за отлагане предложението относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя от общински поземлен фонд на НЧ „П. Р. Славейков - 1903” с.Добри дял, община Лясковец.
681 23.09.2015 Съгласие за включване на общински полски пътища в заповедите по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, издавани от директора на Областна дирекция „Земеделие” - Велико Търново, за стопанската 2015/2016 г.
680 23.09.2015 Утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2016 година и определяне начина на ползването й.
679 23.09.2015 Определяне на представител на Община Лясковец за участие в комисия за изработване на областна здравна карта на област Велико Търново.
678 23.09.2015 Решение за одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП), представляващ самостоятелна съставна част от Комлексен проект за инвестиционна инициатива за утвърждаване трасе на линеен обект - канализация (дъждовен колектор) за отвеждане на повърхностните, атмосферните и подпочвените води от района на обект „Склад за търговия на едро с налични стоки” в урегулиран поземлен имот (УПИ) с № 145054 по Картата на възстановената собственост в землището на гр.Лясковец.
677 23.09.2015 Разрешение за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от Закона за устройство на територията, включващ Подробен устройствен план - Парцеларен план, за определяне трасе със сервитутна зона и Инвестиционен проект за изграждане на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, представляващ кабелна линия за външно електрозахранване СрН - 20кV на обекти в поземлен имот с № 143003 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Клена”.
676 23.09.2015 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия, за поземлен имот № 139004 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Чифлика”.
675 23.09.2015 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, представляващ „Разширение на далекосъобщителна мрежа” на „ТЕЛНЕТ” ООД, на територията на гр.Лясковец.
674 23.09.2015 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия за поземлен имот с № 258 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Брода”.
673 23.09.2015 Кандидатстване на Община Лясковец като партньор с проектно предложение по 1-ва (първа) покана за набиране на проектни предложения на „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014-2020 г.“, по приоритетна ос 3: „Един безопасен регион“.
672 23.09.2015 Участие на Община Лясковец като партньор на Сдружение „Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе” - гр.Велико Търново с проект „Общностен мониторинг на здравните услуги”, финансиран от Институт „Отворено общество” Ню Йорк.
671 23.09.2015 Предоставяне на еднократна парична помощ на Мартин Димитров Тенчев от с.Джулюница, община Лясковец.
670 23.09.2015 Приемане на допълнение и изменение на Решение № 650/27.08.2015 г. на Общински съвет - Лясковец, относно утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2015/2016 година.
669 23.09.2015 Допълване на Решение № 654/27.08.2015 г. за определяне на възнаграждението на председателя на Общински съвет - Лясковец, считано от 10.08.2015 г.
668 23.09.2015 Приемане на допълнение и изменение на Решение № 564/17.02.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2015 година.
667 23.09.2015 Приемане на актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016 година - 2018 година.
666 27.08.2015 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
665 27.08.2015 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
664 27.08.2015 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
663 27.08.2015 Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2015 година.
662 27.08.2015 Отдаване под наем част от имот - публична общинска собственост.
661 27.08.2015 Отдаване под наем част от имот - публична общинска собственост.
660 27.08.2015 Отдаване под наем част от имот - публична общинска собственост.
659 27.08.2015 Разпореждане с имот - частна общинска собственост, включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 година.
658 27.08.2015 Разрешение за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150 от Закона за устройство на територията, включващ Подробен устройствен план - Парцеларен план за определяне трасе със сервитутна зона и Инвестиционен проект за изграждане на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, представляващ „Колектор за дъждовни води” за отводняване на поземлен имот с № 145054 по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец.
657 27.08.2015 Определяне кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Горна Оряховица.
656 27.08.2015 Отчет на ликвидатора на Сдружение „За чисти селища” за дейността му през периода 14.10.2014 г. - 15.07.2015 г.
655 27.08.2015 Даване на съгласие за участие на Община Лясковец като партньор в проектно предложение „Активни за нашия регион” за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05М90Р001-1.002 „АКТИВНИ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
654 27.08.2015 Определяне основно месечно възнаграждение на председателя на Общински съвет - Лясковец.
653 27.08.2015 Приемане на допълнение и изменение на Решение № 585/26.03.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2015 година и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
652 27.08.2015 Приемане на допълнение и изменение на Решение № 564/17.02.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2015 година.
651 27.08.2015 Избор на представител на Община Лясковец в колективния орган на юридическо лице с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.
650 27.08.2015 Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2015/2016 година.
649 30.07.2015 План за работа на Общински съвет - Лясковец за третото тримесечие на 2015 година.
648 30.07.2015 Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2015 година.
647 30.07.2015 Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 януари 2015 година до 30 юни 2015 година.
646 30.07.2015 Възмездно придобиване на право на собственост от физическо лице.
645 30.07.2015 Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 година.
644 30.07.2015 Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 година.
643 30.07.2015 Разпореждане с имоти - частна общинска собственост, включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 година.
642 30.07.2015 Решение за съгласуване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) - за частта от трасе на довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - пътна връзка, довеждащ водопровод и външно електрозахранване, преминаваща в сервитута на поземлен имот (ПИ) с № 000300 - път ІV клас, отразен по Картата за възстановена собственост (КВС) на землището на с.Драгижево, община Лясковец, необходими за обслужване на обект: „Инсталация за сортиране на отпадъци”, разположен в ПИ № 000148 по КВС на землището на с.Малки чифлик, община Велико Търново и в ПИ № 000338 по КВС на землището на с.Шереметя, община Велико Търново.
641 30.07.2015 Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец за второто тримесечие на 2015 година.
640 30.07.2015 Приемане на допълнение и изменение на Решение № 564/17.02.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2015 година.
639 30.07.2015 Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2015 година.
638 30.07.2015 Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2015 година.
637 30.07.2015 Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2015/2016 година.
636 01.07.2015 Приемане на Доклад „Анализ на ситуацията и оценка на потребностите за предоставяне на социални услуги в Община Лясковец”.
635 17.06.2015 Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
634 17.06.2015 Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на икономиката.
633 17.06.2015 Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на духовността и културата.
632 17.06.2015 Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
631 17.06.2015 Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
630 17.06.2015 Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
629 17.06.2015 Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец”.
628 17.06.2015 Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец”.
627 17.06.2015 Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2015 година, одобрена с Протокол от 12.06.2015 г. на заседание на Комисията за закрила на детето при Община Лясковец.
626 17.06.2015 Осигуряване на достъп до имот № 008005 по Картата на възстановената собственост (КВС) на с. Джулюница, община Лясковец.
625 17.06.2015 Информация за извършените пролетно-селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания за стопанската 2014-2015 г., сравнена с предходната стопанска 2013-2014 г.
624 17.06.2015 Годишен финансов отчет на „ЛОТОС” ЕООД за 2014 година.
623 17.06.2015 Кандидатстване на Община Лясковец като партньор с проектно предложение по първа покана за набиране на проектни предложения по „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г.”, по приоритетна ос 2: „Един зелен регион”.
622 17.06.2015 Кандидатстване на Община Лясковец с проектно предложение „Независим живот в Община Лясковец - чрез комплексни услуги за социално включване” по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-2.002 „Независим живот” по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
621 17.06.2015 Разглеждане точка 8 от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Лясковец на 17.06.2015 г. на закрито заседание.
620 28.05.2015 Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.
619 28.05.2015 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
618 28.05.2015 Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, през 2015 година.
617 28.05.2015 Предложение за приемане на шестмесечен мораториум върху разпореждането с общинско имущество.
616 28.05.2015 Утвърждаване на Списък на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване за стопанската 2015/2016 г., както и определяне на правилата за ползване на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за отглеждане на животни, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.
615 28.05.2015 Утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2015 година и определяне начина на ползването й.
614 28.05.2015 Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на Община Лясковец.
613 28.05.2015 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за единен режим за зоните за ползване и застрояване на стопански постройки за отглеждане на домашни животни на територията на Община Лясковец.
612 28.05.2015 Приемане на Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лясковец.
611 28.05.2015 Приемане на изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.
610 28.05.2015 Приемане на вътрешно-компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2015 година.
609 28.05.2015 Приемане на допълнение и изменение на Решение № 564/17.02.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2015 г.
608 28.05.2015 Приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в община Лясковец за 2016 година.
607 28.05.2015 Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на дете.
606 28.05.2015 Приемане на Регионална програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново с модул Община Лясковец 2014 - 2020 г.
605 28.04.2015 Откриване на процедура за отдаване под аренда на имот - частна общинска собственост.
604 28.04.2015 Учредяване на вещно право на ползване.
603 28.04.2015 Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.
602 28.04.2015 Отдаване под наем част от имот - публична общинска собственост.
601 28.04.2015 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
600 28.04.2015 Утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2015 година и определяне начина на ползването й.
599 28.04.2015 Решение за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на техническа инфраструктура - външно електрозахранване на обекти, разположени в поземлен имот с № 210025 по Картата за възстановена собственост в землището на с.Козаревец, община Лясковец (бивш стопански двор).
598 28.04.2015 Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2015 година в Община Лясковец.
597 28.04.2015 Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2014 година.
596 28.04.2015 Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2015 година.
595 28.04.2015 Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2015 година.
594 28.04.2015 Годишен финансов отчет на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД за 2014 година.
593 28.04.2015 Удължаване на сроковете на действие на сключените договори за наем на предоставени пасища и мери от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за индивидуално ползване.
592 28.04.2015 Приемане на решение за отмяна на Решение № 587/26.03.2015 г. на Общински съвет - Лясковец, прието с Протокол № 56/26.03.2015 г.
591 26.03.2015 Включване на имот - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, през 2015 година.
590 26.03.2015 Приемане Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление, по видове и категории обекти, през 2014 година.
589 26.03.2015 Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд за установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници, в терен по §4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
588 26.03.2015 Отдаване под наем за стопанската 2014/2015 година на проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне общински полски пътища, попадащи в масивите за ползване на съответните землища и определяне на наемна цена за ползването им.
587 26.03.2015 Утвърждаване на списък на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване, както и определяне на правилата за ползване на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за отглеждане на животни, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.
586 26.03.2015 Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж в Община Лясковец за пълноценно социално включване” към Фонд „Социална закрила”, Мярка за реализиране на проекти за изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги.
585 26.03.2015 Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2015 година и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
584 26.03.2015 Календарен план - сметка за спортните прояви на Община Лясковец за 2015 година.
583 26.03.2015 Календарен план - сметка за спортните прояви на Община Лясковец за 2015 година.
582 26.03.2015 Приемане на Общински план за младежта за 2015 година.
581 26.03.2015 Приемане на План за защита при бедствия в Община Лясковец.
580 26.03.2015 Предоставяне на средства за временна финансова помощ.
579 26.03.2015 Предоставяне на средства за временна финансова помощ.
578 26.03.2015 Предоставяне на средства за временна финансова помощ.
577 26.03.2015 Предоставяне на еднократна парична помощ на Йордан Христов Георгиев от гр.Лясковец за операция в гр.София.
576 26.03.2015 Приемане допълнение и изменение на Решение № 564/17.02.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2015 година.
575 26.03.2015 Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за 2016 година - 2018 година.
574 26.03.2015 Приемане отчета на бюджета на Община Лясковец за 2014 година.
573 17.02.2015 Разпореждане с имот - частна общинска собственост, включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 година.
572 17.02.2015 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, представляващ електропровод за нуждите на поземлен имот с № 210025 по Картата за възстановена собственост на землището на с. Козаревец, община Лясковец.
571 17.02.2015 Разрешение за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от Закона за устройство на територията, включващ Подробен устройствен план за застрояване - работен устройствен план извън границите на урбанизирана територия за поземлен имот с № 210025 по Картата за възстановена собственост на землището на с.Козаревец, община Лясковец и Инвестиционен проект за „Цех за преобразуване на пластмасови бутилки в пелети за текстилната промишленост”.
570 17.02.2015 План за действие за интегриране на ромската общност на територията на Община Лясковец 2015 - 2020 година.
569 17.02.2015 Приемане на План за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Лясковец за 2015 година.
568 17.02.2015 Приемане на отчет за изпълнение на Общинския план за действие на младежта през 2014 г.
567 17.02.2015 Отчет на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 40/26.01.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.
566 17.02.2015 Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци - ООД” - Велико Търново.
565 17.02.2015 Предоставяне на еднократна помощ на Еленка Кръстева Стоева от гр.Лясковец за преодоляване на щети, вследствие на пожар в обитаваното жилище.
564 17.02.2015 Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2015 година.
563 17.02.2015 Одобряване общата численост и структурата на общинска администрация в Община Лясковец.
562 29.01.2015 Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.
561 29.01.2015 Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2014 година.
560 29.01.2015 Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 юли 2014 година до 31 декември 2014 година.
559 29.01.2015 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
558 29.01.2015 Приемане Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 година.
557 29.01.2015 Приемане на Годишен план за приватизация на обекти - общинска собственост, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2015 година.
556 29.01.2015 Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2014 година.
555 29.01.2015 Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец за четвъртото тримесечие на 2014 година.
554 29.01.2015 Предоставяне на средства по временна финансова помощ.
553 29.01.2015 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.
552 29.01.2015 Приемане на изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.
551 29.01.2015 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
550 16.01.2015 Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2015 г., мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с обект „Ремонт на покрив и фасади на обществена сграда на Кметство село Мерданя“.
549 16.01.2015 Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2015 г., мярка М01 „ Подобряване на обществената среда в населените места” с обект „Ремонт на покрив и фасади на многофункционална сграда за обществено ползване в село Козаревец - УПИ I“.
548 16.01.2015 Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2015 г., мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с обект „Рехабилитация на детска площадка за деца до 3 години и изграждане на слънцезащитен навес в Детска ясла „Мир“ в град Лясковец“.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |