This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...


Търсене в решенията на Общинския съвет:
        Търсене по номер на решение

Решения на Общински съвет от 2012 г.


Решение № Дата Относно
244 27.12.2012 Предоставяне на средства за подпомагане дейността на Общински съвет - Лясковец.
243 27.12.2012 План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2013 година.
242 27.12.2012 Декларация за достъп до спорт в Община Лясковец.
241 27.12.2012 Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2013 година и план-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите.
240 27.12.2012 Програма за дейността на читалищата в община Лясковец за 2013 година.
239 27.12.2012 Приемане допълнителен бюджет на Община Лясковец за 2012 година и актуализацията му.
238 27.12.2012 Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2013 година.
237 27.12.2012 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.
236 27.12.2012 Приемане изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.
235 27.12.2012 Осигуряване на собствения принос на Община Лясковец към финансирането на проект DIR-5112122-11-79 "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в Регион Велико Търново".
234 29.11.2012 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
233 29.11.2012 Промяна начина на трайно ползване на части от имот - публична общинска собственост.
232 29.11.2012 Провеждане на публично оповестен конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общинско търговско дружество.
231 29.11.2012 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост.
230 29.11.2012 Участие на Община Лясковец като партньор на Сдружение "Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе" гр.Велико Търново с проект "Насърчаване на социалното включване на младите хора в маргинализирани групи на ромската общност в селските райони”, финансиран от Европейската комисия в рамките на Програма ПРОГРЕС.
229 29.11.2012 Допълване списъка на пътуващите учители в Община Лясковец за 2012 година.
228 29.11.2012 Приемане изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.
227 29.11.2012 Приемане вътрешно-компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2012 година.
226 29.11.2012 Актуализация на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лясковец за периода 2008 - 2011 година.
225 29.11.2012 Информация за есенните селскостопански дейности - получена продукция и сеитба.
224 25.10.2012 Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2012 година.
223 25.10.2012 Допълване списъка на пътуващите служители в общинска администрация на Община Лясковец за 2012 година.
222 25.10.2012 Допускането на самостоятелна маломерна паралелка под 10 ученика, чрез осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единен разходен стандарт средства.
221 25.10.2012 Искане за ползване под наем на гараж, принадлежащ на „Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец.
220 25.10.2012 Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на рекламно табло, монтирано към автоспирка, разположена в имот - публична общинска собственост.
219 25.10.2012 Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.
218 25.10.2012 Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост.
217 25.10.2012 Замяна на недвижим имот № 167044 с начин на трайно ползване - лозе, трета категория, с площ 1.500 дка в местност „Кръста” в землището на гр.Лясковец - частна собственост, с недвижим имот № 331002 с начин на трайно ползване - друга селищна територия, с площ 1.526 дка, местност „Гладнира” в землището на гр.Лясковец - частна общинска собственост.
216 25.10.2012 Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена местност „Лесопарка” по мярка 323А „Опазване и възстановяване на природното наследство” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна Инициативна Група Лясковец - Стражица”.
215 25.10.2012 Осъществяване дейността по следприватизационен контрол съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
214 25.10.2012 Утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2013 година и определяне начина на ползването й.
213 25.10.2012 Поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местно самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД за осигуряване на задължителен собствен финансов принос за изпълнение на проект: „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир”, гр.Лясковец”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.1-09/2010/015 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013.
212 25.10.2012 Поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местно самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД за изпълнение на проект: „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир”, гр.Лясковец”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.1-09/2010/015 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013.
211 25.10.2012 Изменение на Решение № 178/26.07.2012 г. на Общински съвет - Лясковец за издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/015, проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир”, гр.Лясковец”.
210 25.10.2012 Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2012-2013 година в Община Лясковец.
209 27.09.2012 Допълнение на Решение № 192/11.09.2012 г. на Общински съвет - Лясковец, относно утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2012/2013 година.
208 27.09.2012 Допълване списъка на пътуващите учители и служители в Община Лясковец за 2012 година.
207 27.09.2012 Приемане на вътрешно - компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2012 година.
206 27.09.2012 Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки в урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, в кв.2а по подробен устройствен план (ПУП) на гр.Лясковец.
205 27.09.2012 Актуализиране на Годишния план за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, през 2012 година.
204 27.09.2012 Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2012 година, по реда на Закона за общинската собственост.
203 27.09.2012 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.
202 27.09.2012 Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост.
201 27.09.2012 Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост.
200 27.09.2012 Обявяване имот публична общинска собственост за частна общинска собственост.
199 27.09.2012 Обявяване имот публична общинска собственост за частна общинска собственост.
198 27.09.2012 Кандидатстване на Община Лясковец с проект: "Местност "Светицата" - новата туристическа атракция с историческа значимост на Община Лясковец" по мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" от Стратегия за местно развитие на Сдружение "Местна Инициативна Група Лясковец - Стражица".
197 27.09.2012 Решение за съгласуване на Подробен устройствен план -парцеларни планове за трасета на довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на площадка № 5 - Регионално депо за неопасни отпадъци на Сдружение „За чисти селища” на Общини Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, попадащи на територията на община Лясковец.
196 27.09.2012 Приемане на Наредба за управлението, стопанисването и ползването на горските територии - общинска собственост.
195 11.09.2012 Продажба на маркирана стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване и утвърждаване на Методика за образуване на началните цени за продажбата й.
194 11.09.2012 Създаване на доброволно формирование за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
193 11.09.2012 Закриване на доброволно формирование, заличаване на данни от регистъра на доброволното формирование и прекратяване на договорите с доброволците за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
192 11.09.2012 Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2012/2013 година.
191 30.08.2012 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба с имот - частна общинска собственост.
190 30.08.2012 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост.
189 30.08.2012 Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост.
188 30.08.2012 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.
187 30.08.2012 Искане за наемане на помещение за зъботехническа лаборатория в сградата на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД.
186 30.08.2012 Искане за наемане на помещение за аптека в сградата на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД.
185 30.08.2012 Участие на Община Лясковец като водеща организация, за кандидатстване за финансово подпомагане по реда на Наредба № Н-1/08.02.2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Министерство на физическото възпитание и спорта на спортни дейности.
184 30.08.2012 Кандидатстване за отпускане на средства по проект „Ремонт и обновяване на спортна площадка към стадион „Юнак” гр.Лясковец”.
183 30.08.2012 Опрощаване държавни вземания, дължими от лицето Иванка Христова Николова от гр. Лясковец, ул. „Добри Ганчев” № 27 „А”.
182 30.08.2012 Приемане на вътрешно-компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2012 година.
181 30.08.2012 Определяне на общински съветници за участие в Група за наблюдение на изпълнението на План за развитие на Община Лясковец.
180 26.07.2012 Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.
179 26.07.2012 Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за второто тримесечие на 2012 година.
178 26.07.2012 Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма "Регионално развитие" по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/015, проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир”, гр.Лясковец”.
177 26.07.2012 Изменение на Решение № 46/17.02.2012 г., изм. с Решение № 138/21.06.2012 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване общата численост и структурата на общинска администрация в Община Лясковец.
176 26.07.2012 Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 31.06.2012 г.
175 26.07.2012 Предложение за публикуване на Интернет страницата на Община Лясковец на информация за месечните разходи на администрацията, в подходяща за гражданите форма.
174 26.07.2012 Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.
173 26.07.2012 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот, представляващ частна общинска собственост.
172 26.07.2012 Включване за продажба на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2012 година.
171 26.07.2012 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Станчо Маринов Станчев от с.Джулюница, община Лясковец.
170 26.07.2012 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Ангел Методиев Чакъров от гр.Велико Търново.
169 26.07.2012 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и „Ойрошпед” АД.
168 26.07.2012 Прекратяване на договор за предоставяне на концесия.
167 26.07.2012 Разпореждане с обект - частна общинска собственост.
166 26.07.2012 Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.
165 26.07.2012 Искане за наемане на стоматологичен кабинет в Здравна служба с.Козаревец.
164 26.07.2012 Утвърждаване годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост и приемане начина на ползването й.
163 26.07.2012 Прекратяване на процедура за опрощаване на публични задължения.
162 26.07.2012 Опрощаване държавни вземания, дължими от лицето Йордана Петкова Трифонова, с адрес: гр.Лясковец, ул. „Никола Козлев” № 140 Б.
161 26.07.2012 Опрощаване държавни вземания, дължими от лицето Атанас Йорданов Атанасов, с адрес: с.Козаревец, община Лясковец, ул. „Ивайло” № 5.
160 26.07.2012 Опрощаване държавни вземания, дължими от лицето Милена Красимирова Стоянова от гр.Лясковец, ул. „Васил Левски” № 121, вх.А.
159 26.07.2012 Опрощаване държавни вземания, дължими от лицето Снежка Борисова Божилова от гр.Лясковец, ул. „Никола Козлев” № 33.
158 26.07.2012 Опрощаване държавни вземания, дължими от лицето Ваня Павлова Пенева от с.Джулюница, ул. „Осогово” № 5.
157 26.07.2012 Опрощаване държавни вземания, дължими от лицето Станимира Стефанова Пейкова от гр.Лясковец, ул. „Иван Камбуров” № 5, вх.Б, ап.2, ет.1.
156 26.07.2012 Опрощаване държавни вземания, дължими от лицето Ивелина Петрова Стоименова от гр.Лясковец, ул. „Георги Бенковски” № 45.
155 26.07.2012 Приемане на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в община Лясковец през периода 2012 година – 2015 година.
154 26.07.2012 Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Лясковец за първото полугодие на 2012 година.
153 26.07.2012 Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец за периода ноември 2011 година - юни 2012 година.
152 26.07.2012 Кандидатура на общините от област Велико Търново в инициативата „Регион Велико Търново – кандидат за европейска столица на културата 2019”.
151 21.06.2012 Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец.
150 21.06.2012 Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец.
149 21.06.2012 Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец.
148 21.06.2012 Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец.
147 21.06.2012 Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец.
146 21.06.2012 Удостояване със звание "Почетен гражданин на Община Лясковец".
145 21.06.2012 Удостояване със звание "Почетен гражданин на Община Лясковец".
144 21.06.2012 Удостояване със звание "Почетен гражданин на Община Лясковец".
143 21.06.2012 План за работа на Общински съвет-Лясковец през второто полугодие на 2012 година.
142 21.06.2012 Обявяване на 29 юни 2012 година за почивен ден за работещите в бюджетната сфера на Община Лясковец.
141 21.06.2012 Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2012/2013 г.
140 21.06.2012 Допълване на списъка на пътуващите служители в общинска администрация на Община Лясковец за 2012 година.
139 21.06.2012 Приемане на допълнение и вътрешно - компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2012 година.
138 21.06.2012 Изменение на Решение № 46/17.02.2012 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване общата численост и структурата на общинска администрация в Община Лясковец.
137 21.06.2012 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и „Ойрошпед” АД.
136 21.06.2012 Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.
135 21.06.2012 Отдаване под наем части от имоти - публична общинска собственост.
134 21.06.2012 Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
133 21.06.2012 Отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост.
132 21.06.2012 Включване на имот - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2012 година.
131 21.06.2012 Учредяване на възмездно право на строеж върху имот - частна общинска собственост.
130 21.06.2012 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот, представляващ частна общинска собственост.
129 21.06.2012 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост.
128 21.06.2012 Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство - децата на Лясковец” при ЦДГ „Славейче” гр.Лясковец с проект „Подай ръка - център за интеграция на деца със СОП” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.
127 21.06.2012 Съгласие за извършване на дейности по проект „Подай ръка - център за интеграция на деца със СОП” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.
126 21.06.2012 Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на съдружниците на „БУЛМЕКС - ОЛ” ООД гр.Велико Търново.
125 21.06.2012 Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД гр.Велико Търново.
124 21.06.2012 Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на „Лясковски лозя” АД гр.Лясковец.
123 21.06.2012 Избор на лицето, осъществяващо управление на горските територии - общинска собственост.
122 21.06.2012 Информация за извършените пролетно-селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания за стопанската 2011-2012 г., сравнена с предходната стопанска година - 2010-2011 г.
121 21.06.2012 Разглеждане точки 18 и 19 от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Лясковец на 21.06.2012 г. на закрито заседание.
120 31.05.2012 Определяне и утвърждаване на парична награда на кмета на Общината и кметовете на населените места в Община Лясковец през 2012 година.
119 31.05.2012 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
118 31.05.2012 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
117 31.05.2012 Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.
116 31.05.2012 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот, представляващ частна общинска собственост.
115 31.05.2012 Провеждане на процедура за частично изменение на действащия Подробен устройствен план за регулация на гр.Лясковец - Промишлена зона в обхвата на УПИ VІ - за озеленяване и УПИ - V - за открит паркинг в квартал 157.
114 31.05.2012 Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на Многопрофилна областна болница за активно лечение “Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново, на редовно годишно събрание.
113 31.05.2012 Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна областна болница за активно лечение “Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново.
112 31.05.2012 Кандидатстване на Сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза „Родителско настоятелство при Детски ясли Община Лясковец” с проект: „Подобряване достъпа до социални услуги за децата от Детска ясла „Мир” гр.Лясковец” чрез реконструкция и ремонт на ограда, сграда и съоръжения” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.
111 31.05.2012 Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Създаване на съвременни условия за спорт, отдих и рекреация на активните младежи и жители на община Лясковец” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.
110 31.05.2012 Кандидатстване на Община Лясковец с проект „Подобряване облика на населените места на територията на Община Лясковец” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.
109 31.05.2012 Искане за наемане на помещение за манипулационна в сградата на "Медицински център І - Лясковец" ЕООД.
108 31.05.2012 Създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж гр. Лясковец.
107 31.05.2012 Актуализиране състава на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане.
106 31.05.2012 Приемане Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец.
105 31.05.2012 Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2012 година.
104 31.05.2012 Актуализация на Плана за развитие на Община Лясковец 2007 - 2013, приет с Решение № 286/26.05.2005 г. на Общински съвет - Лясковец.
103 26.04.2012 Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за първото тримесечие на 2012 година.
102 26.04.2012 Съгласие за промяна предназначението на част от поземлен имот с № 113040, отразен с начин на трайно ползване „полски път” по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Добревец” и приобщаването му към новообособен урегулиран поземлен имот с № 113049, като се измества трасето му по южната и западната граници, изцяло в поземлен имот с № 113048.
101 26.04.2012 Включване на имот - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2012 година.
100 26.04.2012 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост.
99 26.04.2012 Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.
98 26.04.2012 Промяна начина на трайно ползване на част от имот - публична общинска собственост.
97 26.04.2012 Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2012 година в община Лясковец.
96 26.04.2012 Информация за изпълнение на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в община Лясковец.
95 26.04.2012 Информация за изпълнение на Общинската програма за развитие на социалните услуги в община Лясковец през 2011 година.
94 26.04.2012 Информация за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето - 2011 година.
93 26.04.2012 Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2011 година.
92 26.04.2012 Искане от НУ „Цани Гинчев” гр.Лясковец за отпускане на средства за дофинансиране на транспортните разходи на отборите по гимнастика.
91 26.04.2012 Предложение от “Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец, във връзка с използване на средства от печалбата на дружеството от минали години.
90 26.04.2012 Предложение от “Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец, във връзка с неразпределената печалба на дружеството за 2011 година.
89 26.04.2012 Годишен доклад за дейността на "Медицински център І - Лясковец" ЕООД гр.Лясковец за 2011 година.
88 26.04.2012 Предложение за изплащане на допълнително материално стимулиране на персонала на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец от печалбата на дружеството за 2011 година.
87 29.03.2012 Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.
86 29.03.2012 Допълнение на Решение № 54/28.02.2012 г. за определяне и утвърждаване възнаграждението на председателя на Общински съвет - Лясковец, считано от 01.03.2012 г.
85 29.03.2012 Предоставяне еднократна помощ на семейството на трагично загиналата Галя Недялкова Димитрова от с.Мерданя, община Лясковец.
84 29.03.2012 Допълнение на Решение № 47/17.02.2012 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2012 година.
83 29.03.2012 Утвърждаване на образец на фиш за налагане на глоба при маловажни случаи на административни нарушения по наредбите, действащи на територията на Община Лясковец и приети от Общински съвет - Лясковец.
82 29.03.2012 Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Лясковец, приета от Общински съвет - Лясковец.
81 29.03.2012 Изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.
80 29.03.2012 Изменение и допълнение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на Община Лясковец, приета от Общински съвет - Лясковец.
79 29.03.2012 Изменение и допълнение на Наредбата за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец, приета от Общински съвет - Лясковец.
78 29.03.2012 Изменение и допълнение на Наредбата за единен режим за зоните за ползване и застрояване на стопански постройки за отглеждане на домашни животни на територията на Община Лясковец.
77 29.03.2012 Изменение и допълнение на Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Лясковец, приета от Общински съвет - Лясковец.
76 29.03.2012 Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2012 година.
75 29.03.2012 Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост.
74 29.03.2012 Искане за сключване на договор за ползване под наем на стоматологичен кабинет в с.Джулюница.
73 29.03.2012 Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2011 година.
72 29.03.2012 Избор на формата на управление на горските територии - общинска собственост.
71 29.03.2012 Провеждане процедура за частично изменение на действащия Подробен устройствен план за регулация на гр.Лясковец - Промишлена зона в обхвата на УПИ VІ - за озеленяване и УПИ - ХХІV - за стопанска инициатива в квартал 157.
70 29.03.2012 Осъществяване на достъп до имот № 108016 по Картата на възстановената собственост на с. Козаревец, община Лясковец.
69 29.03.2012 Отчет на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 195/28.10.2008 г. на Общински съвет - Лясковец.
68 29.03.2012 Определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Община Лясковец, както и реда и условията за разпределяне на общия брой на автомобилите между превозвачите и определяне броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки на територията на общината.
67 29.03.2012 Участие на Община Лясковец като партньор по проект "Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец" по Приоритетна ос І "Добро управление", Подприоритет 1.1. "Ефективна структура на държавната администрация", Бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04. по Оперативна програма "Административен капацитет".
66 29.03.2012 Календарен план за спортните прояви, организирани от Община Лясковец през 2012 година и План-сметка на необходимите средства за обезпечаването им.
65 29.03.2012 Културен календар на Община Лясковец от месец април до края на месец декември 2012 година и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
64 29.03.2012 Приемане Наредба за осигуряване на пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Лясковец.
63 29.03.2012 Информация за състояние на престъпността и обществения ред на територията на Районно управление „Полиция” - Горна Оряховица през 2011 година.
62 28.02.2012 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Генчо Ноев Ноев и Румяна Георгиева Ноева от гр. Велико Търново.
61 28.02.2012 Отдаване под наем на имот в част от публична общинска собственост.
60 28.02.2012 Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за разпореждане с имоти - частна общинска собственост.
59 28.02.2012 Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2012 година.
58 28.02.2012 Приемане на Годишен план за приватизация на обекти - общинска собственост по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2012 година.
57 28.02.2012 Предоставяне на земеделски имоти – частна общинска собственост, безвъзмездно за управление на Целодневна детска градина „Щастливо детство” с. Добри дял, община Лясковец.
56 28.02.2012 Определяне на правилата за ползване на мери и пасища, стопанисвани от Община Лясковец, за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.
55 28.02.2012 Отчет на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 97/24.04.2008 г. на Общински съвет - Лясковец.
54 28.02.2012 Определяне възнаграждението на председателя на Общински съвет - Лясковец, считано от 01.03.2012 г.
53 28.02.2012 Присъединяване на Община Лясковец към Сдружение „Асоциация Общински гори”.
52 28.02.2012 Даване на съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проект по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011.
51 28.02.2012 Поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.4-05/2009/010 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”.
50 28.02.2012 Поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект: „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.4-05/2009/010 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”.
49 28.02.2012 Създаване на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити с предмет на дейност: Опазване, изграждане и поддържане на зелената система на Община Лясковец, стопанисване и почистване на паркове, градини и обществени зони за отдих, поддържане, опазване и озеленяване на зелени площи за широко обществено ползване на територията на общината.
48 28.02.2012 Приемане отчета на бюджета на Община Лясковец за 2011 година.
47 17.02.2012 Приемане бюджета на Община Лясковец за 2012 година.
46 17.02.2012 Одобряване общата численост и структурата на общинска администрация в Община Лясковец.
45 26.01.2012 Предложение за предвиждане на средства в бюджета на Община Лясковец за ремонт на покривната конструкция на Музея на гурбетчийското градинарство.
44 26.01.2012 Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за четвъртото тримесечие на 2011 година.
43 26.01.2012 Отдаване под наем части от имоти - публична общинска собственост.
42 26.01.2012 Приемане годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2012 година.
41 26.01.2012 Приемане Стратегия за управление на общинската собственост на основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост.
40 26.01.2012 Актуализация на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец за периода 2010 - 2014 година.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |