Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 240 / 30.03.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 28 от заседание
на ОбС, проведено на 30.03.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 240

ОТНОСНО: Приемане на План за изпълнение на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец през 2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за изпълнение на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец през 2017 г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/