Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 339 / 30.11.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 41 от заседание
на ОбС, проведено на 30.11.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 339

ОТНОСНО: Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2017 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение № 214/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост в Община Лясковец през 2017 година - Раздел Б. Разпореждане с имоти - общинска собственост, т. І. Продажба на имоти - общинска собственост, със следните имоти - частна общинска собственост, както следва:

1.1. Имот с кадастрален № 863, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) I, с площ 1 220 кв.м, находящ се в кв. 55 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на с. Козаревец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, подробно описан в Акт за общинска собственост № 1147/20.11.2017 г.;

1.2. Имот с кадастрален № 864, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) II, с площ 1 313 кв.м, находящ се в кв. 55 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на с. Козаревец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, подробно описан в Акт за общинска собственост № 1148/20.11.2017 г.;

1.3. Имот с кадастрален № 865, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) III, с площ 1 370 кв.м, находящ се в кв. 55 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на с. Козаревец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, подробно описан в Акт за общинска собственост № 1149/20.11.2017 г.;

1.4. Имот с кадастрален № 866, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV, с площ 1 485 кв.м, находящ се в кв. 55 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на с. Козаревец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, подробно описан в Акт за общинска собственост № 1150/20.11.2017 г.;

1.5. Имот с кадастрален № 867, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) V, с площ 1 473 кв.м, находящ се в кв. 55 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на с. Козаревец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, подробно описан в Акт за общинска собственост № 1151/20.11.2017 г.;

1.6. Урегулиран поземлен имот (УПИ) I - за обща потреба, с площ 8 857 кв.м, находящ се в кв. 1 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на с. Добри дял, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, подробно описан в Акт за общинска собственост № 1152/20.11.2017 г.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовка на разпореждането с имотите, описани в т. 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/