Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 345 / 28.12.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 43 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 345

ОТНОСНО: Приемане на „План за противодействие на тероризма в Община Лясковец“.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.65, ал.1, т.1 от Закона за защита при бедствия и в изпълнение на т.2 от Решение № 669/02.11.2017 г. на Министерски съвет на Република България.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец приема „План за противодействие на тероризма в Община Лясковец“.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/