Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 128 / 23.06.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 13 от заседание
на ОбС, проведено на 23.06.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 128

ОТНОСНО: Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец”.

На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, във връзка с празника на град Лясковец, Правила и критерии за предлагане и утвърждаване на почетни граждани на Община Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Удостоява доц. д-р Ганчо Точев Ганчев със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец” за постижения в областта на медицината.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/