Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 111 / 30.05.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 111

ОТНОСНО: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2016 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.54, ал.1, т.2, чл.55, т.1 и чл.57, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 101/28.04.2016 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІІ с площ 777 кв.м, попадащ в кв. 48 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на гр. Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост № 640/06.02.2008 г., с начална тръжна цена 11 901.00 лева (единадесет хиляди деветстотин и един лева) и депозит за участие в публичния търг с тайно наддаване в размер на 10 % от началната тръжна цена - 1 190.10 лева.

2. Публичният търг с тайно наддаване за продажба на обекта по точка 1 да се проведе в Заседателната зала, в сградата на Община Лясковец, етаж 1, на 24.06.2016 г., от 9:00 часа.

3. Плащането на достигната цена да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. Дължимата сума, представляваща разликата между достигнатата цена и внесения депозит да се заплати в левове по сметка на Община Лясковец:
IBAN BG54STSA93008400190000,
BIC: STSABGSF,
код за вид плащане: 445500,
БАНКА ДСК ЕАД - Лясковец.

Режийни разноски в размер на 2 %, но не по-малко от 20.00 лева, върху предложената цена да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG54STSA93008400190000,
BIC: STSABGSF,
код за вид плащане: 442500,
БАНКА ДСК ЕАД - Лясковец.

Местен данък в размер на 2.5 % върху предложената цена да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG54STSA93008400190000,
BIC: STSABGSF,
код за вид плащане: 448007,
БАНКА ДСК ЕАД - Лясковец.

Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарна оценка за обекта по точка 1, в размер на 80.00 лева, да се заплатят в касата на Общината.
Такса „Административна услуга” в размер на 25.00 лева да се заплати в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

4. Утвърждава за обекта по точка 1 тръжната документация и проекта на договора за продажба, като част от нея.

5. Тръжна документация за обекта по точка 1 се закупува в Информационния център на Община Лясковец, след заплащане на такса от 50.00 лева, в срок до 17:00 часа на 23.06.2016 г.

6. Предложения с оферти за участие в търга се подават в Информационния център на Община Лясковец до 17:00 часа на 23.06.2016 г.

7. Депозитът за участие да се внася в срок до 23.06.2016 г. по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG63STSA93003300180001,
BIC: STSABGSF,
Банка ДСК ЕАД - Лясковец.

8. В търга могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.

9. При неявяване на кандидати повторен търг с тайно наддаване за продажба на обекта по точка 1 да се проведе на 01.07.2016 г. в същия час, на същото място, при същите условия.

10. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг, подаване на предложения с оферти за търга и внасяне на депозит - до 17:00 часа на 30.06.2016 г.

11. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на търга с тайно наддаване и сключването на договор за продажба със спечелилия участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/