Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 140 / 19.07.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 15 от заседание
на ОбС, проведено на 19.07.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 140

ОТНОСНО: Приемане на План за финансово оздравяване на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.130д, ал.4 и ал.5 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа „за”, 4 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя срок на процедурата по финансово оздравяване - 3 години.

2. Приема за сведение Протокол от 12.07.2016 г. от публичното обсъждане на Плана за финансово оздравяване на Община Лясковец - съгласно Приложение № 1.

3. Приема План за финансово оздравяване на Община Лясковец - съгласно Приложение № 2.

4. Възлага на Кмета на Община Лясковец да изготви и отправи искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на Община Лясковец под формата на временен безлихвен заем в размер на 870 000 лева от централния бюджет, за целите на изпълнението на Плана за финансово оздравяване на Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/