Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 161 / 07.09.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 07.09.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 161

ОТНОСНО: Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2016/2017 година.

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.6 и т.23, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл.11, ал.1, т.2, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.7 на Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, издадена от Министерството на образованието и науката, въз основа на представените проекто-мрежи от директорите на училищата и детските градини, с приложени становища от Регионално управление на образованието - Велико Търново за съответните училища и искане за дофинансиране на училищата с маломерни паралелки от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Утвърждава броя на паралелките с ученици под определения минимум, както следва:

1. НУ „Цани Гинчев” гр. Лясковец:

- ІІІ клас – 1 паралелка – 13 ученика.

Недостиг на ученици – 3 ученика.

Средства за дофинансиране, съгласно чл.11, ал.1, т.2 и ал.3, т.2 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, за периода 1 септември 2016 г. до 31 август 2017 г. са в размер на 20 % от единния разходен стандарт на ученик, а именно 946,20 лева, в това число за периода септември – декември 2016 г. – 315,40 лева и за периода януари – август 2017 г. в размер на 630,80 лева.

2. НУ „Никола Козлев” гр. Лясковец:

- І клас – 1 паралелка – 8 ученика;
- ІІ клас – 1 паралелка – 12 ученика;
- ІІІ клас – 1 паралелка – 8 ученика;
- ІV клас – 1 паралелка – 14 ученика;

Недостиг на ученици – 22 ученика.

Средства за дофинансиране, съгласно чл.11, ал.1, т.2, ал.3, т.2 и чл.11а, ал.1 и 3 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, за периода 1 септември 2016 г. до 31 август 2017 г. са в размер на 20 % от единния разходен стандарт на ученик, а именно 6938,80 лева, в това число за периода септември – декември 2016 г. – 2312,93 лева и за периода януари – август 2017 г. в размер на 4625,87 лева.

3. ОУ „П. Р. Славейков” с. Джулюница:

- І клас - 1 паралелка – 10 ученика.
- ІІІ клас - 1 паралелка – 15 ученика.
- ІV клас - 1 паралелка – 12 ученика.
- V клас - 1 паралелка – 15 ученика.
- VІ клас - 1 паралелка – 11 ученика.
- VІІ клас - 1 паралелка – 11 ученика.
- VІІІ клас - 1 паралелка – 12 ученика.

Недостиг на ученици – 34 ученика.

Средства за дофинансиране, съгласно чл.11, ал.4 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, за периода 1 септември 2016 г. до 31 август 2017 г. са в размер на 13 404,50 лева, в това число за периода септември – декември 2016 г. – 2680,90 лева и за периода януари – август 2017 г. в размер на 10 723,60 лева.

IІ. Определя средна месечна посещаемост на децата в детски градини на територията на община Лясковец, както следва:

1. ДГ „Пчелица” гр. Лясковец - 13 деца
2. ДГ „Радост” гр. Лясковец - 13 деца
3. ДГ „Славейче” гр. Лясковец - 13 деца
4. ДГ „Сладкопойна чучулига” с. Джулюница - 10 деца
5. ДГ „Детелина” с. Козаревец - 10 деца
6. ДГ „Щастливо детство” с. Добри дял - 10 деца
7. ДГ „Вълшебство” с. Драгижево - 10 деца

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/