Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 151 / 28.07.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 151

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец, за периода от 1 януари 2016 година до 30 юни 2016 година.

На основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа „за”, 2 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения отчет на кмета на Община Лясковец за изпълнението на решенията на Общински съвет - Лясковец, за периода от 1 януари 2016 година до 30 юни 2016 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/