Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 107 / 30.05.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 107

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Лясковец през 2017 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане, и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Лясковец през 2017 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/