Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 102 / 28.04.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 102

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под аренда на имот - частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка със заявление с вх. № М - 501/19.04.2016 г.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Открива процедура за отдаване под аренда чрез публичен търг с тайно наддаване на имот - частна общинска собственост, представляващ имот № 000381, с начин на трайно ползване (НТП) „изоставена нива”, с площ 51.743 дка, пета категория, находящ се в землището на с.Добри дял, община Лясковец, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1115/15.04.2016 г., за създаване на трайни насаждения.

2. Определя срок на договора за аренда на имота по точка 1 - 25 стопански години, считано от стопанската 2015/2016 г.

3. Определя начална годишна тръжна цена за отдаване под аренда на имота по точка 1 в размер на 879.63 лева, изчислената по Методиката за определяне на началните цени за договаряне при отдаване под наем на общинските нежилищни имоти.

4. Определя депозит за участие в размер на 88.00 лева.

5. Възлага на кмета на Община Лясковец да проведе публичния търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество и да сключи договор за аренда със спечелилия участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/