Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 66 / 25.02.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 66

ОТНОСНО: Обявяване имот - публична общинска собственост, за частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, 4 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Обявява имот - публична общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за обществено, административно и делово обслужване, в кв. 49 по Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация на с.Козаревец, община Лясковец, с площ 4499 кв.м, заедно с построената в него масивна двуетажна сграда бивше училище, състояща се от 14 стаи, 2 салона, 2 коридора, сутерен с 6 стаи, столова и 2 работилници, за имот - частна общинска собственост.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия за актуване на имота, описан в точка 1, като частна общинска собственост.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/