Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 144 / 28.07.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 144

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2016 г., мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради” с обект „Осигуряване на достъпна среда за ползване на Читалище „Пробуждане - 1896” - с.Джулюница”.

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.12 и т.23, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Общинския план за развитие на Община Лясковец през 2014 - 2020 г.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проектно предложение за обект „Осигуряване на достъпна среда за ползване на Читалище „Пробуждане - 1896” - с.Джулюница”, по Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради” на Проект „Красива България” по обявена процедура за набиране на кандидати за 2016 година.

2. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за осигуряване на съфинансираща вноска от Община Лясковец в размер на 15 % от общата стойност на одобрения бюджет на проекта, но не повече от 6 000 лева.

3. Общински съвет - Лясковец дава съгласие изпълнения обект по проект „Красива България” да се ползва по предназначение минимум 5 години след изпълнение на проекта и усвояване на средствата.

4. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да извърши всички необходими процедури по изготвяне на проектното предложение и кандидатстване по Проект „Красива България” за 2016 г. с проектно предложение за обект „Осигуряване на достъпна среда за ползване на Читалище „Пробуждане - 1896” - с.Джулюница”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/