Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 87 / 12.04.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 12.04.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 87

ОТНОСНО: Приемане на допълнение и изменение на Решение № 53/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2016 година.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа „за”, 1 „против” и 4 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Изменя точка 1.3. от свое Решение № 53/28.01.2016 г., като числото „586 987 лева” става „574 987 лева”, както следва:

т. 1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл.52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2016 г.:
За капиталови разходи са планирани 574 987 лева, от тях:
1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 573 224 лева за:
– 234 100 лева целева субсидия;
– 10 574 лева остатък от целева субсидия;
– 37 922 лева за авариен ремонт на подпорна стена при Домашен социален патронаж – 3 716 лева и възстановяване на подпорна стена – ограда за ОУ „П.Р.Славейков с. Джулюница – 34 206 лева;
– 290 628 лева постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;
1.3.2. За средства от Европейския съюз – 1 763 лева, съгласно Приложение № 4 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 9, в това число:

Наименование: § 51-00
било става
А). Целева субсидия
1. Кметство с. Мерданя - ремонт на покрив
и фасади на обществена сграда - КБ 33 000 0
2. Кметство с. Мерданя - ремонт на помещения
в административна сграда 0 10 500
3. ЦДГ „Славейче” - основен ремонт ограда 0 12 000
4. НУ „Ц.Гинчев” основен ремонт
тоалетни и площадки - КБ 38 000 0
5. НУ „Ц.Гинчев” основен ремонт тоалетни 0 25 000
6. Ремонт помещения на пенсионерски
клуб с.Драгижево 0 13 500
7. Село Мерданя - възстановяване и благоустрояване на
зелена зона за отдих и детска площадка 0 10 000


Всичко: 71 000 71 000
Б). Собствени средства § 51-00 било става
1. ЦДГ „Славейче” - основен ремонт ограда 12 000 0

Всичко: 12 000 0

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/