Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 71 / 25.02.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 71

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и Решение № 58/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се сключи договор за продажба на: 44/1861 идеални части от имот, целият с площ 1861 кв.м, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІІІ - 1909, в кв. 60 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на гр.Лясковец, с административен адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Божур” № 7, вх. В, съгласно Акт за частна общинска собственост (АОС - ч) № 1111/11.01.2016 г. между Община Лясковец в качеството й на продавач и Диан Тодоров Кирилов от гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Хаджи Димитър” № 37 и Полина Каменова Хаджиилиева от гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, ул. „Възрожденска” № 2, вх. „А”, ет. 1, ап.2, в качеството им на купувачи, при пазарна цена в размер на 1 071.00 лева (хиляда седемдесет и един лева).

2. Пазарната цена да се заплати в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG54STSA93008400190000,
BIC: STSABGSF,
код за вид плащане: 445600,
БАНКА ДСК ЕАД - Лясковец.

Режийни разноски в размер на 21.42 лева, представляващи 2 % върху пазарната цена предмет на продажбата, да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG54STSA93008400190000,
BIC: STSABGSF,
код за вид плащане: 448007,
БАНКА ДСК ЕАД - Лясковец.

Местен данък в размер на 26.78 лева, представляващи 2.5 % върху пазарната цена да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG54STSA93008400190000,
BIC: STSABGSF,
код за вид плащане: 442500,
БАНКА ДСК ЕАД - Лясковец.

Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарната оценка за обекта, в размер на 60.00 лева, да се заплатят в касата на Общината - стая № 19.
Такса „Административна услуга”, в размер на 16.00 лева, да се заплати в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да издаде заповед и да сключи на договор с Диан Тодоров Кирилов от гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Хаджи Димитър” № 37 и Полина Каменова Хаджиилиева от гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, ул. „Възрожденска” № 2, вх. „А”, ет. 1, ап.2 , за продажба на 44/1861 идеални части от имот, целият с площ 1861 кв.м, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІІІ - 1909, в кв. 60 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на гр. Лясковец, с административен адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Божур” № 7, вх. В, съгласно Акт за частна общинска собственост (АОС - ч) № 1111/11.01.2016 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/