Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 74 / 22.03.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 22.03.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 74

ОТНОСНО: Предложение на Съвета на директорите на „Лясковски лозя” АД за преобразуване на акционерното дружество в дружество с ограничена отговорност.

На основание чл.21, ал.1, т.9, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.17 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Оправомощава представителя на Община Лясковец в „Лясковски лозя” АД при провеждане на заседание на Общото събрание на акционерите на 28.03.2016 г. да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

1. По т. 1 от дневния ред – Вземане Решение за преобразуване на „Лясковски лозя” АД в дружество с ограничена отговорност, да гласува „против” за вземане на следното решение: „Взема Решение за преобразуване на „Лясковски лозя” АД в дружество с ограничена отговорност”.

2. По т. 2 от дневния ред – Одобряване Плана за преобразуване, да гласува „против” за вземане на следното решение: „Одобрява Плана за преобразуване”.

3. По т. 3 от дневния ред – Одобряване на Дружествения договор, да гласува „против” за вземане на следното решение: „Одобрява Дружествения договор”.

4. По т. 4 от дневния ред - Избор на управител на дружеството, да гласува „против” за вземане на следното решение: „Избира управител съгласно направеното от Съвета на директорите предложение”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/